• Conflicte entre Notaris i Registradors pel Registre de Titularitat Real

  PUBLICAT: 04 · 07 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Dret Mercantil i Societari

  Arran de la publicació d’una nova directiva europea, el Govern Espanyol ha encomanat al Registre Mercantil que centralitzi l'obtenció de les dades de titularitat real de les societats. No obstant, aquest fet ha estat objecte de recurs per part del Consell General del Notariat en considerar que ells ja posseeixen un registre que dóna compliment a la normativa europea.

  En el document adjunt podreu ampliar la notícia i implicacions de la mateixa.

  RIBAS ÀLVAREZ ADVOCATS

 • Informació al dia - Juny 2018

  PUBLICAT: 29 · 06 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  MODEL 179 DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINS TURÍSTICS

  Nova obligació d’informació per a les persones i entitats intermèdies entre els propietaris i els llogaters d’habitatges amb finalitat turística; exemples: apis, agents immobiliaris i sobretot Plataformes Col·laboratives, com ara airb&b.

  El RD 1070/2017, de 29 de desembre introdueix una nova obligació informativa relativa a les cessions d’habitatges turístics, que s’estableix amb fins de prevenció de frau fiscal per a les persones i entitats, en particular “plataformes col·laboratives”, i que facin d’intermediaris en la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics entre el propietari i els llogaters. Aquesta nova obligació declarativa és el model 179 de la cessió d’us d’habitatges amb fins turístics de l’Agencia Tributària Espanyola.

  El passat 24 de maig i amb la publicació de l’Ordre HFP/544/2018,  s’aprova definitivament el model 179.

  El model 179 de declaració informativa es presentarà exclusivament via internet a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària Espanyola.

  La informació a subministrar en aquest model serà, la següent:

  A) Identificació del titular o titulars de l’habitatge.

  B) Identificació del Immoble, direcció completa, referència cadastral.

  C) Nombre de dies de gaudi de l’habitatge amb fins turístics

  D) Import percebut, en el seu cas, pel titular cedent de l’ús de l’habitatge.

  E) Numero de contracte.*

  F) Data inici cessió.

  G) Data intermediació de la operació.*

  H) Identificació dels mitjans de pagament utilitzat (targeta, transferència...).*

  I) Concepte d’Administrador/Òrgan d’Administració.

  *La informació continguda a les lletres E/G/ i H són opcionals.

  La periodicitat de la declaració serà trimestral, presentant-se durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural.

  Excepcionalment  per a l’exercici 2018, la declaració informativa serà anual, i el termini de presentació serà entre l’1 i el 31 de gener de 2019; de l’exercici 2019 en endavant es presentarà trimestralment dins el mateix exercici anual.

  Estem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte, en cas que ho considerin convenient.

  Olga Ginesta Madruga
  Àrea de Gestió Administrativa

 • Sessió Informativa: Els mercats financers d'avui i demà. Incertesa? Context i visió macroeconòmica de la situació mundial actual

  PUBLICAT: 29 · 05 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats
  Sessió Informativa: Els mercats financers d'avui i demà. Incertesa? Context i visió macroeconòmica de la situació mundial actual

  Invitació

 • Informació al dia - Maig 2018

  PUBLICAT: 17 · 05 · 2018 Fiscal Societats

  NOU PARADIGMA EN LA RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS-CONSELLERS DELEGATS

  Arrel de la Sentència del Tribunal Suprem 98/2018,de26defebrer, s’ha modificat, en certa manera, el paradigma retributiu dels òrgans d’administració de les societats amb diferents implicacions.

  Concepte d’Administrador/Òrgan d’Administració

  L’esmentada sentència ens recorda que l’òrgan d’administració de la societat és aquell encarregat de la gestió i representació de la mateixa, incloent tant els administradors/consellers com els consellers delegats o executius.

  Es cobra per ser administrador?

  El càrrec d’administrador serà gratuït a menys que estatuàriament s’estableixi el contrari; per tant, si es pretén que el càrrec sigui retribuït s’ha d’establir expressament en els Estatuts.

  Retribució del administradors

  Fins a la Sentència 98/2018 gran part de la jurisprudència sostenia que existia una doble regulació, diferenciant si l'administrador era retribuït “en la seva condició de tal” o “en la seva condició de conseller executiu”, implicant quenoeranecessariquelaremuneraciódelconsellerexecutiuconstésenels estatuts (el conseller executiu podia ser remunerat tot i que el càrrec d’administrador fos gratuït) ni que formés part de la retribució acordada per la Junta per als administradors; aquesta retribució, per tant, quedava regulada exclusivament en el contracte que havien d'atorgarelConsellielsconsellersals qualsesretribuísperexercir funcionsexecutives.

  La Sentència del Tribunal Suprem suposa un gir complet a la que havia estat la guia de comportament per part de les societats a l’indicarquenopotentendre’squeelsadministradors“en la seva condició de tals” siguin els consellers no executius ni que, per tant, els consellers delegats -o a favor dels quals s’hagin delegat funcions executives- siguin alguna cosa diferent.

  Per tot l'anterior:

  (i) els conceptes pels quals puguin ser retribuïts els administradors, inclosos consellers executius i delegats, hauran d'estar previstos en els estatuts socials;

  (ii) la junta d'accionistes o socis haurà de fixar l'import màxim pel qual pot retribuir-se als administradors, incloent la retribució que puguin percebre els consellers executius i delegats; i

  (iii) el Consell d'administració haurà d'acordar la distribució d'aquesta retribució màxima (entre tots els consellers, inclosos els Consellers Delegats).

  En conseqüència amb l’anterior, és fonamental que les societats regides per un Consell d'administració que hagi delegat totes o part de les seves funcions executives de forma permanent en un o diversos consellers delegats o executius que percebin una remuneració, revisin i adeqüin (i) els seus estatutssocials,(ii)elsacordsde la juntad'accionistesosocissobre aquest tema i(iii)elscontractes atorgatspel Consellambel Conseller Delegatoconsellersexecutius.

  Estem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte, en cas que ho considerin convenient.

  Laura Pasqual Lleonart
  Advocada