• Sessió informativa - Subministrament Immediat d'Informació (SII) 2 de març

  PUBLICAT: 15 · 02 · 2017 Fiscal Societats
  Sessió informativa - Subministrament Immediat d'Informació (SII) 2 de març

  Ribas Àlvarez els ofereix una sessió formativa sobre els Canvis en la gestió de l'IVA.

  Subministrament Immediat d'Informació (SII).

 • Declaració Anual d'Operacions amb Terceres Persones (Model 347)

  PUBLICAT: 09 · 02 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  Els facilitem un excel i les seves instruccions, que els permetran recopilar tota la informació requerida per tal que el complimentin i l’enviïn al seu assessor.

  Àrea Fiscal

 • Informació al dia - Gener de 2017

  PUBLICAT: 20 · 01 · 2017 Dret Civil, patrimonial i immobiliari

  LES CLÀUSULES SÒL EN ELS PRÉSTECS HIPOTECARIS I ELS EFECTES DE LA SEVA POSSIBLE NUL.LITAT

  Què és la clàusula sòl?

  Quan parlem de clàusula sòl o terra en un préstec hipotecari, ens estem referint a una clàusula contractual que es troba dins l’escriptura de la hipoteca que hem firmat, que estableix un tipus d’interès mínim pel càlcul de les quotes del préstec. En aquest sentit, encara que tinguem pactat un interès variable (normalment calculat amb un diferencial per sobre de l’Euríbor) i aquest tingui una evolució a la baixa, la clàusula sòl impedirà que els interessos aplicats puguin ser inferiors a l’interès mínim que ha previst. Així, la clàusula ha actuat durant els últims anys com a barrera o topall  que ha impedit rebaixar l’import de la hipoteca que es paga cada mes a l’entitat bancària.

  Com actua en el càlcul de les quotes hipotecàries?

   A títol d’exemple, si signem un préstec hipotecari per un import de 180.000,00€ a 30 anys amb el tipus d’interès variable a aplicar d’EURIBOR + 1%, però amb una clàusula sòl que estableix que l’interès a aplicar no estarà mai per sota del 3%, i si tenim en compte que actualment l’EURIBOR està situat a l’entorn del -0,080%, això significarà que la quota hipotecària mensual que ens aplicarà el banc serà clarament superior a la que resultaria de no existir aquella clàusula:

  o   Quota mensual amb l’interès variable (EURIBOR + 1% = 0,92 %): 572,36€.

  o   Quota mensual amb la clàusula sòl (interès del 3%) que ens aplicarà el banc: 758,89€.

   Què ha dit la jurisprudència?

  Doncs bé, la Sentència dictada per la Sala Primera del Tribunal Suprem de data 9 de maig de 2013 (confirmada per la Sentència de 25 de març de 2015) va establir que la inclusió de les clàusules sòl en els préstecs hipotecaris no és il·lícita, però declara la seva nul·litat quan no s’hagi informat al consumidor (persona física) de manera clara, destacada i comprensible. Ara bé, el Tribunal Suprem va considerar que la nul·litat de la clàusula només obligava a les entitats bancàries a la devolució de les quantitats percebudes de més a comptar del 9 de maig de 2013 (data de la primera sentència).

  No obstant, recentment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en una Sentència de 21 de desembre de 2016, rectifica el criteri anterior del Tribunal Suprem respecte a la limitació de les quantitats a retornar com a conseqüència d’una clàusula de sòl nul·la, i estableix que s’han de retornar els interessos cobrats de més des del moment en què es va començar a aplicar la clàusula (que pot ser de molt abans del 9 de maig de 2013).

   Així les coses, actualment és possible instar la nul·litat de la clàusula sòl i la devolució de TOTES les quantitats pagades de més com a conseqüència de la seva aplicació, i per això els oferim des de Ribas Àlvarez els nostres serveis professionals per tal de realitzar un primer estudi gratuït del seu cas concret i així valorar les accions a emprendre.

  Joan Vidal i Vidal
  Advocat

 • Per què un model de compliance per a la meva empresa?

  PUBLICAT: 20 · 12 · 2016 Dret Mercantil i Societari, Compliance

  El concepte compliance o compliment normatiu fa referència a l’actuació conforme a la legalitat vigent en sentit ampli, pel que s’inclou dins el terme compliance el compliment de les obligacions procedents de la normativa civil, penal, administrativa, laboral, del mercat de valors, etc., però també de les directrius internes de la pròpia empresa, i en especial el seu codi ètic, el qual definirà el règim i el comportament que ha de tenir l’empresa envers totes les persones que desenvolupen la seva activitat dins del seu àmbit i hi mantenen algun tipus de relació (proveïdors, clients, col·laboradors, etc.).

  Tot i que sembla una obvietat que tothom vol complir amb la legalitat vigent, existeixen factors varis que provoquen que això sigui una tasca difícil d’aconseguir i que dins de la mateixa empresa es produeixin infraccions. És aquest un dels motius pels quals apareix el compliance, en el sentit de ser una eina de gestió empresarial que té com a objectiu prevenir i si fos el cas, identificar i sancionar les infraccions de lleis, regulacions, codis o procediments interns que es produeixin dins l’empresa.

  Amb la reforma del Codi Penal de l’any 2010, s’introdueix la responsabilitat penal de les persones jurídiques, i des de l’any 2015 el codi penal preveu en el seu art. 31.2 bis, que l’adopció per part de l’empresa d’un model compliance penal per evitar la comissió de delictes és causa d’exempció de responsabilitat penal per aquesta.

  Dins l’empresa, la prevenció penal s’ha de dur a terme efectuant un anàlisi del sector en el qual l’empresa desenvolupa l’activitat, redactant els corresponents protocols de prevenció i formant i sensibilitzant a tota persona que treballa a l’empresa, indicant-li els riscs que poden afectar a la companyia tenint en compte la seva feina dins la societat.

  A més a més, el model de prevenció de delictes ha de definir un mapa de riscs penals específic per l’empresa, pel que s’han d’articular mecanismes de control que permetin detectar conductes irregulars o sospitoses de infraccions. Per això, cal formar a tot el personal de l’empresa i sensibilitzar-lo del que poden comportar segons quines conductes dugui a terme. S’haurà d’establir un mecanisme a fi i efecte que qualsevol persona que tingui sospites que s’ha comès una actuació irregular ho pugui comunicar sense por a represàlies (canal de denúncies), i s’haurà de designar a una persona encarregada de vetllar per tot el compliment normatiu (compliance officer).

  Per últim, el model de compliance penal ha de reaccionar davant una conducta il·lícita sigui quina sigui la persona que l’hagi dut a terme (alt directiu, empleat o un tercer). Aquesta reacció suposarà una sanció a nivell intern de la pròpia empresa, així com, si s’escau, una revisió i millora del model per evitar que es torni a produir un incompliment normatiu i un mecanisme de defensa davant de l’autoritat judicial que conegui de l’il·lícit, que demostrarà que la societat ha adoptat mecanismes per tal d’eradicar pràctiques il·legals en el desenvolupament de la seva activitat, i també suposarà dotar de més garanties i confiança a totes les persones i empreses que accedeixen als nostres productes o vulguin contractar els nostres serveis.

  Pau Vila i Rutllan
  Advocat