• Informació al Dia - Agost 2016

  PUBLICAT: 31 · 08 · 2016 Fiscal Societats

  OBLIGATORIETAT DE DIPOSITAR ELS COMPTES ANUALS AL REGISTRE MERCANTIL. APLICACIÓ PER PART DE L’ICAC DEL RÈGIM SANCIONADOR


  Les Societats tenen l’obligació de dipositar els Comptes Anuals (memòria i estats financers) al Registre Mercantil, (si la seva empresa ja compleix l’obligació no li és d’aplicació aquesta nota informativa que li lliurem). La novetat de la que volem informar és que fins ara l’ICAC no havia sancionat el no compliment d’aquesta obligació, per tant si fos el cas s’hauria d’estudiar la situació de la societat i avaluar-ne el risc.

  L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha començat a aplicar l’article 283 del Text Refós de la llei de Societats de Capital, que estableix sancions econòmiques per la no presentació en termini dels COMPTES ANUALS (CCAA) de les societats.

  Tot i que aquest article ha figurat sempre en aquesta llei, l’ICAC no havia procedit a la seva aplicació fins ara.

  Aquesta sanció no és l’única conseqüència de no presentar els CCAA en el termini establert per la normativa. Tot seguit revisarem l’obligació i les conseqüències més immediates del seu incompliment.

  Termini per l’aprovació dels CCAA i el seu dipòsit

  En el transcurs del mes següent a l’aprovació dels Comptes Anuals, les societats han de presentar al Registre Mercantil del seu domicili social, pel seu dipòsit, la certificació dels acords d’aprovació dels CCAA i aplicació dels resultats per part de la Junta General d’Accionistes, juntament amb còpia dels CCAA, a més dels informes de gestió i auditoria, si la societat en tingues obligació. Les societats que han auditat a petició de la minoria, també tenen l’obligació de dipositar l’informe d’auditoria. (Art. 279 de la llei de Societats de Capital). 

  El temps transcorregut entre el final de l’exercici i l’aprovació de Comptes no potser superior als sis mesos.

  Un cop aprovats els Comptes, es disposa d’un mes per presentar la documentació al Registre Mercantil.

  Una societat que acabi el seu exercici social el 31 de desembre, hauria d’aprovar els Comptes, com a molt tard, el 30 de juny de l’any següent i dipositar-los el 30 de juliol de l’any de l’aprovació.

  Tanmateix si la societat aprovés els Comptes en una data anterior al 30 de juny, el termini d’un mes per dipositar-los, es comptaria des d’aquella data.

  Conseqüències de l’incompliment dels terminis

  • L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) té potestat per imposar sancions pel retard en la presentació dels CCAA, les sancions tenen valors compresos entre 1.200 i 60.000 Euros i es calculen prenent en consideració la xifra de negocis coneguda i el valor total de l’actiu de la societat de l’últim Impost de Societats presentat.
  • Si un cop acabat l’exercici transcorre més d’un any sense dipositar els CCAA i la documentació que els acompanya, el Registre Mercantil procedirà al tancament provisional de la fulla registral de la societat, el que implica que no s’inscriurà cap document a la mateixa, excepte els de l’article 378 del Reglament del Registre Mercantil (pràctica ja habitual per part dels Registres Mercantils).
  • Possible derivació de les responsabilitats als administradors pels danys que l’incompliment pugui causar a terceres persones, entre ells els socis de la societat. Aquest punt pot ser molt important en el cas que la societat presenti concurs de creditors. (Art. 236 de la llei de Societats de Capital).

   

  Jordi Bonmatí i Roura
  Assessor Fiscal i Advocat

 • Informació al Dia - Juny 2016

  PUBLICAT: 30 · 06 · 2016 Assessoria Laboral

  OBLIGATORIETAT DE REGISTRAR LA JORNADA LABORAL DELS TREBALLADORS

  La seva empresa porta un registre de jornada diària?

  Totes les empreses hauran d'instaurar sistemes per registrar la jornada i aplicar-ho a tots els treballadors. El registre diari de jornada ha d'existir en totes les empreses de forma obligatòria independentment de la seva activitat o mida, ja sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals, reflectint-se, dia a dia i de forma individual per cada treballador, la jornada diària realitzada. Així ho ha manifestat la sala del social de  l'Audiència Nacional en tres sentències recents.

  El que diu l'Audiència Nacional:

  L'Audiència Nacional considera, en tres sentències recents, amb dates 4/12/2015, 19/2/2016 i 6/05/2016, que l'obligació de registre de la jornada de cada treballador que estableix l'article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors (ET) "a l'efecte del còmput d'hores extraordinàries", s'estén a tots els casos i no queda condicionada a la realització efectiva d'hores extres, ni als contractes a temps parcials, en els quals ja era obligatori per aplicació del RD llei 16/2013. Per tant n’estén la seva obligació de registre als contractes a temps complert.

  En realitat, l'exigència de portar un control diari de la jornada sempre ha estat en l'Estatut dels Treballadors, però vinculada al còmput de les hores extres. Així que, si els treballadors no feien hores extres, s’interpretava com a no  obligatori portar aquest control. Però l'Audiència Nacional ha sentenciat que totes les empreses han d'efectuar el registre diari de les jornades de cada treballador. Si no ho fan, estaran incomplint la llei.

  Obligacions derivades del Registre diari de jornada:

  • No existeix un format o model legal en concret, (pot ser en suport paper o informàtic).
  • El Registre ha de ser diari, incloent l’horari d’entrada i de sortida de cada treballador. Es totalitzarà en el període fixat per l’abonament de la retribució (nòmina mensual). Cal diferenciar jornada ordinària, hores extres i hores complementàries.
  • El registre ha de tenir les dades de l’empresa i del treballador i s’haurà de signar per la Direcció i pel propi treballador.
  • S’entregarà còpia del registre, junt amb la nòmina, al treballador, i còpia als representants legals dels treballadors.
  • Disposar dels registres físicament a l’empresa, per si els requereix una inspecció de treball.  
  • Guardar els registres dels darrers 4 anys.

   

  És un registre diari de jornada, del que posteriorment es podrà inferir i controlar l'efectiu compliment de la jornada de treball i/o la realització d’hores extres. Es produeix d'aquesta manera un triple control o fiscalització:

  • Per als treballadors a títol individual i personal, perquè l'empresa té l'obligació de lliurar mensualment els corresponents resums derivats dels registres diaris a cada treballador.
  • Per part de la representació legal dels treballadors, que en exercici de les seves facultats d'informació i control té dret a rebre còpia dels registres diaris de jornada previstos en l'article 35.5 ET.
  • Per part de la Inspecció de treball.

   

  ENS CONSTA QUE LA INSPECCIÓ DE TREBALL JA HA INICIAT UNA CAMPANYA PER  INTENSIFICATR AQUEST CONTROL EN MATÈRIA DE COMPLIMENT DE JORNADA DE TREBALL I REALITZACIÓ D’HORES EXTRES.

  Per tant, la recomanació de Ribas-Àlvarez, és la d’implantar els mecanismes de registre de jornada per a tots els treballadors. Per això, ens posem a la seva disposició per facilitar-los diferents sistemes de registre i donar-los totes les instruccions necessàries pel seu correcte compliment, i per evitar així possibles sancions per part de la Inspecció de Treball.

   

  Una salutació cordial,

  Àrea Laboral

 • Com actuar davant una inspecció fiscal a l'empresa segons la nova Llei General Tributària

  PUBLICAT: 08 · 06 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats
  Com actuar davant una inspecció fiscal a l'empresa segons la nova Llei General Tributària

  Jornada 'Com actuar davant una inspecció fiscal a l'empresa segons la nova Llei General Tributària'

  L'Agència Tributària, dins dels plans de lluita contra el frau, porta a terme diverses actuacions presencials en determinades àrees amb l'objectiu d'investigar les obigacions tributàries així com comprovar la veracitat i exactitud de les declaracions presentades. En conseqüència, en qualsevol moment es pot rebre la visita d'un inspector al domicili del contribuent, sense previ avís.

  Per aquest motiu, i per conèixer quins són els nostres drets i les nostres obligacions quan un inspector d'Hisenda es persona al domicili fiscal de l'empresa, el Sr. Jordi Bonmatí (assessor fiscal i advocat), el Sr. Josep Àlvarez (assessor fiscal) i la Sra. Angèlica Ribas (assessora fiscal) de Ribas Àlvarez assessors i consultors sl, van portar a terme una sessió informativa, el 8 de juny, al Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona, amb l'objectiu de resoldre tots els dubtes que es puguin plantejar en el cas que ens trobem en aquesta situació. 

  L'acte es va desenvolupar seguint el següent temari: tipus de provés inspector (de caràcter parcial o general); inici del procediment inspector (per comunicat o per personació); comunicació inici inspeccions (qui pot rebre la citació, rebuig de la citació); la personació de l'inspector (amb autorització reglamentària o judicial); deure de col·laboració; durada de la inspecció; obstrucció o resistència a la inspecció; diligències; tipus d'actes (al·legacions, recursos); i sancions.

   

   

 • Informació al Dia - Maig 2016

  PUBLICAT: 31 · 05 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Assessorament i Gestió Mediambiental

  QUINES SÓN LES PRINCIPALS OBLIGACIONS I LIMITACIONS QUE TINC COM A PROPIETARI D’UN HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC?

  Un habitatge d’ús turístic és aquell habitatge el propietari del qual el cedeix a tercers a canvi d'un preu per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any.

  L'habitatge s'ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:

  1/ Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.

  2/ No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.

  3/ Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.

  Abans de començar l'activitat d'habitatge d'ús turístic cal presentar, a l'Ajuntament del municipi on s'ubica l'habitatge, una comunicació prèvia d'inici d'activitat degudament formalitzada pel propietari, i l’Ajuntament l’ha de presentar a la Generalitat de Catalunya.

  Les obligacions dels propietaris són:

  - Facilitar als usuaris i veïns el telèfon d'atenció immediata de consultes i incidències.

  - Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge (telèfons per reparacions, etc).

  - Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones allotjades, a través del web dels Mossos d'Esquadra Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge.

  - Recaptar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), vigent des de 2012.

  - Disposar de fulls de reclamació, denúncia.

  Cal destacar també que la Generalitat de Catalunya desenvolupa, des de fa temps, una important ofensiva contra la comercialització de pisos turístics il·legals, per sancionar tant als portals que els anuncien com als propietaris de pisos de lloguer per dies que no exhibeixin amb claredat el seu número de registre de Turisme de Catalunya (el número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya (RCT) ha de ser exhibit juntament amb qualsevol anunci de lloguer per dies).

  No fer-ho implica multes, encara que l’habitatge compti amb la llicència corresponent. Per aquesta activitat il·legal, es castigarà tant a l'anunciant o portal, com al propietari que no compleixi la normativa. En aquests casos, la llei de turisme de Catalunya estableix sancions que van dels 3.001,00€ als 30.000,00€, i el tancament de l’establiment amb la corresponent pèrdua de la llicència.

  Com sempre, si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb aquest despatx.

  Olga Ginesta i Madruga
  Àrea Fiscal