• Informació al dia - Desembre 2016

  PUBLICAT: 12 · 12 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  AUGMENT DELS CASOS EN QUÈ NO ES PODRÀ DEMANAR AJORNAMENT D'IMPOSTOS

  El passat dissabte 3 de desembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, pel que s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. Entre les diferents mesures aprovades destaca la introducció de nous casos en els que no es podrà demanar ajornament i/o fraccionament d’impostos.

  A partir del dia 1 de gener de 2017 NO es podrà sol·licitar ajornament i/o fraccionament dels següents deutes tributaris:

  a) Retencions (models 111, 115, 123,...). En cap cas. S’elimina l’exempció que permetia demanar ajornament en casos excepcionals.

  b) En el cas de concurs de creditors, els deutes tributaris que tinguin la consideració de deutes contra la massa.

  c) Les liquidacions que resultin de l’execució de resolucions fermes totalment o parcialment desestimades quan prèviament hagin estat suspeses.

  d) Les liquidacions de tributs que hagin de ser legalment repercutits (per exemple: l’IVA). Només es podrà ajornar si justifiquem que les quotes repercutides no s’han efectivament cobrat.

  e) Els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats (models 202 i 222).

  Si es presenta una sol·licitud d’ajornament i/o fraccionament en algun d’aquests casos, la sol·licitud es tindrà per no presentada, amb el que automàticament el deute es tindrà per no pagat en termini voluntari i s’entrarà en període de recaptació executiva amb les sancions corresponents.

  Aquestes limitacions només afectaran a les liquidacions generades a partir de 1 de gener de 2017, per tant les corresponents al mes de desembre o al quart trimestre de l’any 2016. No afectaran als ajornament i/o fraccionaments sol·licitats anteriorment i que estiguin pendents de resposta per part de l’Agència Tributària, com ara una sol·licitud d’ajornament d’IVA del mes de novembre de 2016 que tinguem pendent de resposta.

  Atentament,

  Josep Bundó i Gelada
  Assessor Fiscal

 • Informació al dia - Novembre 2016

  PUBLICAT: 25 · 11 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Fiscal Internacional

  COM RECUPERAR L'IVA PAGAT A L'ESTRANGER

  Degut al procés accelerat de globalització i internacionalització que ens trobem actualment, cada vegada és més freqüent que s’hagi de suportar l’IVA en les despeses que realitzem fora d’Espanya. És per aquest motiu, que considerem convenient explicar-los com es poden recuperar els imports de l’IVA pagats a l’estranger.

  El model 360 és el formulari de l’Agència Tributària que gestiona la devolució de l’IVA a empresaris i professionals no establerts en el territori d’aplicació de l’impost. La seva presentació s’ha de fer de forma telemàtica, obligatòriament.

  L’Administració Tributària no permet la deducció de l'IVA suportat a l’estranger en les declaracions tributàries espanyoles, tot i que sí admet que se sol·liciti la reintegració del mateix IVA.

  Com sabem si podem sol·licitar una reintegració?

  S’acudeix a una comparativa amb les condicions de deduïbilitat que tenim a l’estat espanyol. És a dir, si aquesta despesa hagués estat deduïble a Espanya, en les declaracions realitzades per l'IVA suportat a territori espanyol, es pot recuperar l'IVA de les despeses realitzades a l'estranger mitjançant la sol·licitud de devolució. Per altra banda, si les citades quotes d’IVA no fossin deduïbles a Espanya (en no poder justificar la despesa com a necessària per a l’activitat empresarial realitzada) no serà possible obtenir el reintegrament de l’IVA suportat a l’estranger.

  Amb quina freqüència es pot sol·licitar la devolució?

  Dependrà directament de la quantia de la sol·licitud.

  - Si l’import a retornar és superior als 400,00 Euros, podrem realitzar la presentació del model de manera trimestral.

  - En canvi, si l’import és inferior als 400,00 Euros, la sol·licitud s'haurà de fer anualment.

  - Hem de tenir en compte que l'import mínim de la sol·licitud ha de ser de 50,00 Euros.


  El termini de presentació de la sol·licitud de devolució és fins al 30 de setembre de l'any següent a la data de la factura.

  Quina informació es necessita per demanar la devolució?

  En el model 360 s’ha d’anotar tota la informació relativa al proveïdor a qui hem realitzat la despesa, a més de la informació relativa a la factura: data de la mateixa, base imposable, quota de l'IVA aplicada i conceptes de la despesa realitzada. També cal adjuntar la factura per la que estem realitzant la sol·licitud.

  S’haurà de realitzar una sol·licitud per cada un dels països en què s'hagi realitzat la despesa. La gestió de l'impost és independent per a cada un dels Estats i la gestió de la sol·licitud s'ha de tramitar amb l’oficina recaptatòria de cada país; de manera que, a efectes pràctics, l’Agència Tributària ens demana que presentem un model 360 per cada país en què se sol·licita la devolució de l'IVA i, posteriorment, l'Administració espanyola serà qui gestionarà la devolució en el país on es va suportar l'IVA.

  L’impost indirecte suportat a països de fora de la Unió Europea també es pot recuperar, sempre i quan hi hagi un acord de reciprocitat amb Espanya. Fins a dia d’avui, els principals països amb els que hi ha acord són: Canadà, Israel, Japó, Mònaco, Noruega i Suïssa. 

  Una salutació cordial,

  Marta Oduber i Martorell
  Assessora Fiscal

 • Durant el mes de novembre es pot optar pel règim de diferiment de l'IVA a la Importació

  PUBLICAT: 17 · 11 · 2016 Fiscal Societats, Fiscal Internacional

  Una de les novetats importants que va introduir la reforma de la Llei de l'IVA el 2015 va consistir en la modificació de l'IVA a la importació, que permet que determinats operadors puguin diferir l'ingrés de l'IVA al temps de presentar la corresponent declaració-liquidació (model 303 IVA) a través de la inclusió d'aquestes quotes en la declaració-liquidació i sense haver de realitzar l'ingrés al moment de la importació. 

  Es tracta d'un règim optatiu, al que es podran acollir: les empreses del règim de devolució mensual, les empreses que el seu volum d'operacions de l'any natural anterior superi els 6.010.121,04 euros, o les empreses que apliquin el règim de grup d'entitats a efectes d'IVA, entre altres.

  Durant el mes de novembre (mitjançant la declaració censal model 036) l’empresa es pot acollir al denominat règim de diferiment de l'IVA. D'aquesta manera ja no s’haurà d'avançar l'IVA suportat per les importacions i es podrà declarar i deduir a les declaracions periòdiques d'IVA, evitant així costos financers. Aquesta opció es realitzarà al novembre de l'any anterior al que hagi de tenir efectes o bé, en empreses noves, al moment de donar-se d'alta i s'entén prorrogada per als anys següents mentre no es produeixi la seva renúncia o la seva exclusió. Aquest règim, una vegada realitzada l'opció, resulta obligatori per a totes les operacions d'importació realitzades durant l'any natural.

  L’ingrés de les quotes d’IVA d’importació liquidades per l’administració s’efectuarà en declarar, en el model 303, l'IVA per les importacions de cada període mensual:

  - S’haurà de declarar l'IVA suportat (i que la seva empresa el pugui deduir) en la casella 33.

  - S’haurà d'emplenar també la casella 77 (IVA a la importació pendent d'ingrés), augmentant així el resultat de la liquidació.

  Des de la pàgina web de l’AEAT pot consultar les quotes d'IVA d'importació declarades per la seva empresa en duanes en cada període (i pendents d'ingrés). Aquest tràmit denominat “Consulta de l'IVA importació amb diferiment de pagament” permet consultar les quotes d'IVA diferit corresponents a cada període, així com l'estat en què es troben aquests deutes.

  Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

  Joan Ernest Ribas i Donato.

 • La necessitat d’assessorament professional en la venda d'una activitat o societat

  PUBLICAT: 03 · 11 · 2016 Consultoria de Gestió i Estratègia

  La transmissió (venda) d’un negoci pot ser una bona opció, tant pel que vol deixar l’activitat com per l’empresari que la vol adquirir. Durant aquest procés cal fer una valoració professional de la societat o activitat, veure quina opció és mes adient i analitzar bé el destí dels treballadors, els deutes, les marques, etc. Els mètodes de valoració que es poden utilitzar varien molt segons el tipus de comerç o activitat industrial, però sobretot cal controlar els aspectes fiscals i jurídics del traspàs de l’activitat. Cal tenir en compte el següent:

  - Terminis. El canvi de propietari i/o de direcció s’ha de comunicar convenientment, segons l’activitat. Pels clients, inversors, proveïdors i entitats financeres.

  - Negociació sobre el valor de l’empresa i treball professional amb dades i documents. Les parts poden tenir una idea durant la negociació estratègica, però cal també destinar esforços i treball de professionals a analitzar amb dades fiables i realistes la rendibilitat de l’empresa o activitat que es ven, els passius o actius que cal identificar i limitar l’abast de les seves conseqüències, revisar exhaustivament documents legals. A més, un cop assolit l’acord sobre les condicions de la venda, cal firmar el document públic o privat, i hi pot haver canvis o dubtes en el darrer moment que poden frustrar l'operació o demorar-la molt, si no s’han especificat molt bé, des del principi, les expectatives de cada part i la concreció de l’acord.

  - Els deutes.  No són transmesos al nou propietari automàticament, cal fer un pacte específic al respecte, i normalment el canvi de deutor ha de ser comunicat i validat pel creditor. En cas contrari, pot existir un conflicte i el creditor podría demanar a l'anterior empresari que assumeixi el deute. De la mateixa forma, pels crèdits que tingui pendent de cobrar, en cas d’absència de pacte, el nou empresari no els assumeix i no podrà exigir que es paguin.

  - La plantilla. Se sol mantenir les condicions dels treballadors i els seus drets, i durant la negociació és una qüestió que cal tractar amb molta cura.

  - Autoritzacions administratives. El nou propietari ha de complir totes les condicions que es varen observar per obtenir la llicència anterior.

  - Aspectes impositius. La possibilitat de transmetre l’empresa com a unitat autònoma que pot funcionar sola permet que no estigui dubjecte a IVA i ITP. També es poden vendre les participacions de la societat i es pot pactar que l’antic propietari es vinculi a la mateixa durant un temps, per transmetre coneixements d’importància.

  Joan Ernest Ribas i Donato.