• Presentació Ribas Àlvarez Advocats

  PUBLICAT: 24 · 10 · 2016 Dret Mercantil i Societari, Dret Civil, patrimonial i immobiliari, Dret hipotecari i registral, Dret successori i planificació continuïtat empresarial, Dret tributari, Dret administratiu, Dret processal-contenciós, Dret concursal, Dret laboral

  A partir d’aquest any 2016, amb la voluntat de consolidar i potenciar l’àrea jurídica de Ribas Álvarez, hem creat el despatx Ribas Àlvarez Advocats, que neix com un despatx professional, integrat a l’estructura organitzativa del Grup Ribas Àlvarez, i que compta amb el suport i l’estreta col·laboració de tots els professionals del Grup.

  En aquest sentit, sense deixar de potenciar aquelles àrees de pràctica i exercici professional que l’Àrea Jurídica-mercantil li ha vingut oferint, el nostre àmbit d’actuació s’ha vist ampliat clarament a fi de donar resposta a les empreses i a les persones que les integren, des de les múltiples vessants jurídiques que actualment els poden afectar.

  Igualment, per tal de donar als nostres clients el millor servei, hem creat un nou espai a la primera planta de l’Edifici de Ribas Alvarez (al carrer Sèquia, núm. 7 - edifici Constitució) exclusivament destinat a la prestació de serveis jurídics i a l’exercici de l’advocacia. Per aquesta raó, el convidem a visitar les nostres instal.lacions i equip de professionals, podent des d’ara contactar directament amb nosaltres al nostre nou número de telèfon: 972 41 48 73.

  Agraint sincerament la seva confiança, rebi una cordial salutació,

  Joan Vidal i Vidal.
  Director de l'Àrea.

 • El pagament de l'IBI en la compravenda d'immobles

  PUBLICAT: 18 · 10 · 2016 Dret tributari

  Actualment, el venedor té dret a repercutir al comprador la part proporcional de l’IBI fins a final d’any – excepte si en el document de compravenda s’ha pactat expressament el contrari-. El Tribunal Suprem ha establert doctrina, en sentència de 5 de juny de 2016, sobre la repercussió d'una part de l'IBI al comprador per part del venedor, que l’havia pagat en la seva totalitat.   

  En relació a qui ha de pagar l'IBI després de la compravenda d'un immoble, el responsable de pagar l'impost sobre béns immobles (IBI) és la persona que en sigui propietària l’1 de gener. Per tant, si es realitza la compra de l'immoble amb posterioritat a aquesta data, l'ajuntament no podrà exigir-li el pagament d'aquest impost fins a l'any següent.

  Fins ara, respecte al que comprador i venedor podien fer en relació amb l'IBI de l'any de la transmissió, s'acceptava que el venedor assumís l'IBI de tot l'any, i que la repercussió al comprador de la part proporcional als dies que faltessin fins a finalitzar l'any només era possible si es pactava expressament. Però existia jurisprudència contradictòria sobre si el venedor podia repercutir-ho al comprador, sense acord exprés a aquests efectes.  

  La Sentència del Tribunal Suprem, de 15 de juny de 2016, aclareix la qüestió en establir com a doctrina jurisprudencial que el venedor té dret a repercutir al comprador la part proporcional de l'IBI pels dies pendents fins a final d'any, excepte si s'ha pactat expressament el contrari. Si actuen com a compradors, cal fer constar en l'escriptura de compravenda aquesta renúncia. D’altra part, també cal considerar la possibilitat que els venedors puguin acudir als tribunals per recuperar part de l'impost que van abonar de més, en el seu dia, en determinats casos.

  Joan Vidal i Vidal.
  Director de l'Àrea.

 • Sessió Informativa d'alternatives d'inversions

  PUBLICAT: 06 · 10 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Assegurances Personals

  ALTERNATIVES D'INVERSIONS EN TEMPS DE BAIXES RENDIBILITATS

  Ahir, dimecres 5 d'octubre, es va realitzar a l’Auditori del Centre de Ribas Àlvarez assessors i consultors (C/Sèquia 7, 7a planta, Girona) una interessant sessió informativa sobre com posicionar els estalvis en inversió financera, tant per a PIMES com per a particulars.

  El Ponent, Sr. Rafael Hurtado, Doctor en Economia i Director d’Inversions d’Allianz Popular Asset Management, va exposar els antecedents que expliquen la situació actual de baixos tipus d’interès, i va predir que aquests tipus poden mantenir-se en un horitzó d’almenys tres o quatre anys, el que afecta directament a la rendibilitat dels productes financers a l’abast de l’inversor i al termini (mig-llarg) que cal considerar per enfocar la inversió.  

  En l’actualitat, la majoria de productes financers ofereixen poca rendibilitat als estalvis i a les inversions financeres. Per tenir una visió més àmplia de les diferents alternatives, durant l’exposició va comparar l’evolució dels mercats financers amb la inversió en actius immobiliaris. Una de les principals diferències entre els dos mercats és la major estabilitat del mercat immobiliari, però en el que l’inversor s’exposa a una major incertesa entre preu de compra, preu de venda, i horitzó temporal de la inversió. Per altra part, va destacar l’efecte dels factors psicològics en els mercats financers, que introdueixen una volatilitat que no sempre està justificada.

  En un entorn així, per aconseguir cert rendiment en la inversió financera cal exposar-se a cert risc de fluctuacions, mitjançant inversió en renda variable (sigui en fons d’inversió o en valors), segons el ponent. També va destacar la necessitat d’analitzar el rendiment en termes reals, considerant la inflació que hi ha a cada economia, en lloc de considerar únicament en termes nominals el resultat de posicionar els estalvis en un o altre producte financer. Va recomanar, en el cas dels valors, optar per títols que ofereixin un dividend, sobretot invertint en empreses europees consolidades.  També va incidir en què els bons o altres actius financers poden oferir major rendibilitat, però que no estan exempts de determinats riscos, que cal analitzar cas per cas, segons quina entitat o entitats siguin les emissores dels bons.

  El Sr. Rafael Hurtado dirigeix un equip d’inversions composat per 22 especialistes que gestionen, entre altres, fons d’inversió i plans de pensions amb uns actius superiors a 11.000 milions d’euros.

  Joan Ernest Ribas i Donato.

   

 • Fira Sector Immobiliari Toulouse

  PUBLICAT: 03 · 10 · 2016 Fiscal Internacional
  Fira Sector Immobiliari Toulouse

  SALÓ IMMOBILIARI DE TOULOUSE

  Ribas Àlvarez assessors i consultors, junt amb Cogefi SCP, va tenir representació al Saló Immobiliari de Toulouse (França), el divendres 30 de setembre, amb altres expositors de la publicació especialitzada Alto Standing.

  Ribas Àlvarez ha intervingut en operacions de compravenda per a clients i inversors estrangers, principalment francesos, alemanys i britànics, assessorant en la fiscalitat i en els tràmits notarials.

  Joan Ernest Ribas i Donato.