• Informació al dia - Octubre 2016

  PUBLICAT: 31 · 10 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Assessoria Laboral

  ELIMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ DE DISPOSAR DE LLIBRE DE VISITES PER A LA INSPECCIÓ DE TREBALL

  El passat 10 de juny de 2016 es va dictar l’Ordre Ministerial ESS/1452/2016 que suposa la completa eliminació de l’obligació de les empreses de disposar del Llibre de Visites d’Inspecció de Treball, tant en format físic (paper) com en format electrònic. Així, ja no serà necessari que les empreses disposin del Llibre de Visites en els centres de treball.

  Aquesta ordre trasllada de les empreses a la Inspecció de Treball i Seguretat Social l’obligació relacionada amb la necessitat de documentar i de deixar constància de les actuacions inspectores realitzades, tant en les visites a les empreses com en les compareixences d’aquestes a les oficines de la Inspecció de Treball.

  Per donar compliment a aquest canvi, s’ha aprovat un nou model electrònic per a les diligències efectuades pels Inspectors de Treball, que hauran d’omplir i documentar els propis Inspectors de Treball o els Subinspectors Laborals,  tant per a les actuacions realitzades als centres de treball com a les oficines d’Inspecció.  Així, en cas d’una actuació inspectora, estendran una diligència examinant la matèria i realitzant els aclariments que corresponguin, i haurà de ser conservada per un termini de 5 anys.

  Així doncs, es trasllada als funcionaris les obligacions de documentar i deixar constància de les actuacions inspectores, alliberant així a les empreses d’haver de tenir el Llibre de Visites on fins aleshores quedaven registrades les diligències d’Inspecció.

  Pel que fa al llibre que les empreses disposàvem fins ara, deixa de tenir vigència. Recomanem guardar-lo a efectes de disposar de la informació de les diligències que s’hagin realitzat fins ara.

  Una salutació cordial,

  David Carbonés i Andorrà
  Assessor Laboral

 • Impost sobre els Habitatges Buits

  PUBLICAT: 28 · 10 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Dret Civil, patrimonial i immobiliari

  EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AIXECA LA SUSPENSIÓ DE L'IMPOST SOBRE ELS HABITATGES BUITS

  El 26 de setembre el Tribunal Constitucional va aixecar la suspensió cautelar sobre la norma de la Generalitat de Catalunya que aprovava l’Impost d’Habitatges Buits.

  Aquesta mesura no confirma la constitucionalitat de l'impost, però sí permet la seva recaptació.

  Aquest impost grava la possessió per part de persones jurídiques d’habitatges que hagin estat buits per més de dos anys, tant si en són propietaris com si tenen sobre ell algun dret real que en permeti l’explotació.

  La norma estableix com es calcula el període de no ocupació de l’habitatge, les causes d’exempció, el mètode de càlcul i les possibles bonificacions.

  Jordi Bonmatí i Roura.
  Assessor Fiscal i Advocat

 • Recursos a l'augment del valor cadastral dels seus immobles

  PUBLICAT: 27 · 10 · 2016 Dret tributari

  Des de fa un temps la Gerència Regional o Territorial del Cadastre està duent a terme una campanya per fer aflorar obres no declarades i així augmentar el valor cadastral dels immobles afectats. Aquestes actuacions se solen fer mitjançant un rastreig des de l'aire (fotografies satèl·lit) o recaptant dades a peu de carrer, buscant les irregularitats immobiliàries no declarades, comprovant si el que apareix en la Gerència Regional del Cadastre es correspon amb la realitat de l'immoble, i procedint a comprovar aquests immobles per contrastar-les amb les dades de l'oficina del Cadastre.

  L'Administració ha detectat que hi ha múltiples construccions i edificacions que no estan regularitzades, que s'han efectuat però no s'han comunicat al Cadastre i per tant la seva superfície i la que figura en aquest organisme no coincideix. Es busca detectar sobretot omissions de construccions, reformes, rehabilitacions i canvis d'ús en els immobles, i especialment la regularització de piscines.

  Quins efectes tenen per als contribuents aquestes regularitzacions? 

  El procediment de regularització té l'objectiu de donar d'alta en el Cadastre qualsevol alteració que s'hagi realitzat en l'immoble i que no hi ha estat declarada. Cal no oblidar, que cada vegada que es realitza una obra o canviem l'ús d'un immoble els contribuents titulars ho han de comunicar al Cadastre. El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració, i la regularització que, per cada dada inexacta o incompleta, detecta l'Administració té com a conseqüència:

  - L'exigència al contribuent d'abonar una taxa de 60 euros.

  - I es notifica l'augment del valor cadastral de l'immoble i per tant es paga més IBI. A més, molts impostos es calculen a partir del valor cadastral (plusvàlua municipal, imputació de rendes immobiliàries en l'IRPF, successions i donacions, actes jurídics documentats, etc.), per la qual cosa si augmenta l’IBI, augmentarà la seva tributació.

  El Cadastre automàticament envia una notificació al contribuent i alhora a l'Ajuntament perquè procedeixi a rectificar les liquidacions de l'impost sobre béns immobles (IBI) dels últims quatre exercicis no prescrits. 

  Quan els tècnics de l'administració detecten alteracions en els immobles, realitzen una valoració, i després el Cadastre envia al titular de l'immoble una “proposta de resolució amb acord d'alteració” on s'assenyala la metodologia emprada en la valoració així com el nou valor resultant.

  Es poden recórrer aquestes propostes cadastrals? 

  Sí, ja que en molts casos el Cadastre atribueix edificacions on no n'hi ha, la superfície és aproximada i no coincideix amb la real o bé atribueix construccions com piscines, pèrgoles, casetes, garatges a béns que no estan ancorats al sòl i que no constitueixen un element indivisible de l'immoble. Per tant, és important que verifiqui que el nou valor assignat és correcte i que no li imputen obres no realitzades i, si escau, presenti al·legacions abans que transcorrin 15 dies hàbils des de la notificació.

  Anna Carina Ribas i Donato
  Advocada

   

   

 • Presentació Ribas Àlvarez Advocats

  PUBLICAT: 24 · 10 · 2016 Dret Mercantil i Societari, Dret Civil, patrimonial i immobiliari, Dret hipotecari i registral, Dret successori i planificació continuïtat empresarial, Dret tributari, Dret administratiu, Dret processal-contenciós, Dret concursal, Dret laboral

  A partir d’aquest any 2016, amb la voluntat de consolidar i potenciar l’àrea jurídica de Ribas Álvarez, hem creat el despatx Ribas Àlvarez Advocats, que neix com un despatx professional, integrat a l’estructura organitzativa del Grup Ribas Àlvarez, i que compta amb el suport i l’estreta col·laboració de tots els professionals del Grup.

  En aquest sentit, sense deixar de potenciar aquelles àrees de pràctica i exercici professional que l’Àrea Jurídica-mercantil li ha vingut oferint, el nostre àmbit d’actuació s’ha vist ampliat clarament a fi de donar resposta a les empreses i a les persones que les integren, des de les múltiples vessants jurídiques que actualment els poden afectar.

  Igualment, per tal de donar als nostres clients el millor servei, hem creat un nou espai a la primera planta de l’Edifici de Ribas Alvarez (al carrer Sèquia, núm. 7 - edifici Constitució) exclusivament destinat a la prestació de serveis jurídics i a l’exercici de l’advocacia. Per aquesta raó, el convidem a visitar les nostres instal.lacions i equip de professionals, podent des d’ara contactar directament amb nosaltres al nostre nou número de telèfon: 972 41 48 73.

  Agraint sincerament la seva confiança, rebi una cordial salutació,

  Joan Vidal i Vidal.
  Director de l'Àrea.