• Durant el mes de novembre es pot optar pel règim de diferiment de l'IVA a la Importació

  PUBLICAT: 17 · 11 · 2016 Fiscal Societats, Fiscal Internacional

  Una de les novetats importants que va introduir la reforma de la Llei de l'IVA el 2015 va consistir en la modificació de l'IVA a la importació, que permet que determinats operadors puguin diferir l'ingrés de l'IVA al temps de presentar la corresponent declaració-liquidació (model 303 IVA) a través de la inclusió d'aquestes quotes en la declaració-liquidació i sense haver de realitzar l'ingrés al moment de la importació. 

  Es tracta d'un règim optatiu, al que es podran acollir: les empreses del règim de devolució mensual, les empreses que el seu volum d'operacions de l'any natural anterior superi els 6.010.121,04 euros, o les empreses que apliquin el règim de grup d'entitats a efectes d'IVA, entre altres.

  Durant el mes de novembre (mitjançant la declaració censal model 036) l’empresa es pot acollir al denominat règim de diferiment de l'IVA. D'aquesta manera ja no s’haurà d'avançar l'IVA suportat per les importacions i es podrà declarar i deduir a les declaracions periòdiques d'IVA, evitant així costos financers. Aquesta opció es realitzarà al novembre de l'any anterior al que hagi de tenir efectes o bé, en empreses noves, al moment de donar-se d'alta i s'entén prorrogada per als anys següents mentre no es produeixi la seva renúncia o la seva exclusió. Aquest règim, una vegada realitzada l'opció, resulta obligatori per a totes les operacions d'importació realitzades durant l'any natural.

  L’ingrés de les quotes d’IVA d’importació liquidades per l’administració s’efectuarà en declarar, en el model 303, l'IVA per les importacions de cada període mensual:

  - S’haurà de declarar l'IVA suportat (i que la seva empresa el pugui deduir) en la casella 33.

  - S’haurà d'emplenar també la casella 77 (IVA a la importació pendent d'ingrés), augmentant així el resultat de la liquidació.

  Des de la pàgina web de l’AEAT pot consultar les quotes d'IVA d'importació declarades per la seva empresa en duanes en cada període (i pendents d'ingrés). Aquest tràmit denominat “Consulta de l'IVA importació amb diferiment de pagament” permet consultar les quotes d'IVA diferit corresponents a cada període, així com l'estat en què es troben aquests deutes.

  Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

  Joan Ernest Ribas i Donato.

 • La necessitat d’assessorament professional en la venda d'una activitat o societat

  PUBLICAT: 03 · 11 · 2016 Consultoria de Gestió i Estratègia

  La transmissió (venda) d’un negoci pot ser una bona opció, tant pel que vol deixar l’activitat com per l’empresari que la vol adquirir. Durant aquest procés cal fer una valoració professional de la societat o activitat, veure quina opció és mes adient i analitzar bé el destí dels treballadors, els deutes, les marques, etc. Els mètodes de valoració que es poden utilitzar varien molt segons el tipus de comerç o activitat industrial, però sobretot cal controlar els aspectes fiscals i jurídics del traspàs de l’activitat. Cal tenir en compte el següent:

  - Terminis. El canvi de propietari i/o de direcció s’ha de comunicar convenientment, segons l’activitat. Pels clients, inversors, proveïdors i entitats financeres.

  - Negociació sobre el valor de l’empresa i treball professional amb dades i documents. Les parts poden tenir una idea durant la negociació estratègica, però cal també destinar esforços i treball de professionals a analitzar amb dades fiables i realistes la rendibilitat de l’empresa o activitat que es ven, els passius o actius que cal identificar i limitar l’abast de les seves conseqüències, revisar exhaustivament documents legals. A més, un cop assolit l’acord sobre les condicions de la venda, cal firmar el document públic o privat, i hi pot haver canvis o dubtes en el darrer moment que poden frustrar l'operació o demorar-la molt, si no s’han especificat molt bé, des del principi, les expectatives de cada part i la concreció de l’acord.

  - Els deutes.  No són transmesos al nou propietari automàticament, cal fer un pacte específic al respecte, i normalment el canvi de deutor ha de ser comunicat i validat pel creditor. En cas contrari, pot existir un conflicte i el creditor podría demanar a l'anterior empresari que assumeixi el deute. De la mateixa forma, pels crèdits que tingui pendent de cobrar, en cas d’absència de pacte, el nou empresari no els assumeix i no podrà exigir que es paguin.

  - La plantilla. Se sol mantenir les condicions dels treballadors i els seus drets, i durant la negociació és una qüestió que cal tractar amb molta cura.

  - Autoritzacions administratives. El nou propietari ha de complir totes les condicions que es varen observar per obtenir la llicència anterior.

  - Aspectes impositius. La possibilitat de transmetre l’empresa com a unitat autònoma que pot funcionar sola permet que no estigui dubjecte a IVA i ITP. També es poden vendre les participacions de la societat i es pot pactar que l’antic propietari es vinculi a la mateixa durant un temps, per transmetre coneixements d’importància.

  Joan Ernest Ribas i Donato.

 • Informació al dia - Octubre 2016

  PUBLICAT: 31 · 10 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Assessoria Laboral

  ELIMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ DE DISPOSAR DE LLIBRE DE VISITES PER A LA INSPECCIÓ DE TREBALL

  El passat 10 de juny de 2016 es va dictar l’Ordre Ministerial ESS/1452/2016 que suposa la completa eliminació de l’obligació de les empreses de disposar del Llibre de Visites d’Inspecció de Treball, tant en format físic (paper) com en format electrònic. Així, ja no serà necessari que les empreses disposin del Llibre de Visites en els centres de treball.

  Aquesta ordre trasllada de les empreses a la Inspecció de Treball i Seguretat Social l’obligació relacionada amb la necessitat de documentar i de deixar constància de les actuacions inspectores realitzades, tant en les visites a les empreses com en les compareixences d’aquestes a les oficines de la Inspecció de Treball.

  Per donar compliment a aquest canvi, s’ha aprovat un nou model electrònic per a les diligències efectuades pels Inspectors de Treball, que hauran d’omplir i documentar els propis Inspectors de Treball o els Subinspectors Laborals,  tant per a les actuacions realitzades als centres de treball com a les oficines d’Inspecció.  Així, en cas d’una actuació inspectora, estendran una diligència examinant la matèria i realitzant els aclariments que corresponguin, i haurà de ser conservada per un termini de 5 anys.

  Així doncs, es trasllada als funcionaris les obligacions de documentar i deixar constància de les actuacions inspectores, alliberant així a les empreses d’haver de tenir el Llibre de Visites on fins aleshores quedaven registrades les diligències d’Inspecció.

  Pel que fa al llibre que les empreses disposàvem fins ara, deixa de tenir vigència. Recomanem guardar-lo a efectes de disposar de la informació de les diligències que s’hagin realitzat fins ara.

  Una salutació cordial,

  David Carbonés i Andorrà
  Assessor Laboral

 • Impost sobre els Habitatges Buits

  PUBLICAT: 28 · 10 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Dret Civil, patrimonial i immobiliari

  EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AIXECA LA SUSPENSIÓ DE L'IMPOST SOBRE ELS HABITATGES BUITS

  El 26 de setembre el Tribunal Constitucional va aixecar la suspensió cautelar sobre la norma de la Generalitat de Catalunya que aprovava l’Impost d’Habitatges Buits.

  Aquesta mesura no confirma la constitucionalitat de l'impost, però sí permet la seva recaptació.

  Aquest impost grava la possessió per part de persones jurídiques d’habitatges que hagin estat buits per més de dos anys, tant si en són propietaris com si tenen sobre ell algun dret real que en permeti l’explotació.

  La norma estableix com es calcula el període de no ocupació de l’habitatge, les causes d’exempció, el mètode de càlcul i les possibles bonificacions.

  Jordi Bonmatí i Roura.
  Assessor Fiscal i Advocat