• Com actuar davant una inspecció fiscal a l'empresa segons la nova Llei General Tributària

  PUBLICAT: 08 · 06 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats
  Com actuar davant una inspecció fiscal a l'empresa segons la nova Llei General Tributària

  Jornada 'Com actuar davant una inspecció fiscal a l'empresa segons la nova Llei General Tributària'

  L'Agència Tributària, dins dels plans de lluita contra el frau, porta a terme diverses actuacions presencials en determinades àrees amb l'objectiu d'investigar les obigacions tributàries així com comprovar la veracitat i exactitud de les declaracions presentades. En conseqüència, en qualsevol moment es pot rebre la visita d'un inspector al domicili del contribuent, sense previ avís.

  Per aquest motiu, i per conèixer quins són els nostres drets i les nostres obligacions quan un inspector d'Hisenda es persona al domicili fiscal de l'empresa, el Sr. Jordi Bonmatí (assessor fiscal i advocat), el Sr. Josep Àlvarez (assessor fiscal) i la Sra. Angèlica Ribas (assessora fiscal) de Ribas Àlvarez assessors i consultors sl, van portar a terme una sessió informativa, el 8 de juny, al Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona, amb l'objectiu de resoldre tots els dubtes que es puguin plantejar en el cas que ens trobem en aquesta situació. 

  L'acte es va desenvolupar seguint el següent temari: tipus de provés inspector (de caràcter parcial o general); inici del procediment inspector (per comunicat o per personació); comunicació inici inspeccions (qui pot rebre la citació, rebuig de la citació); la personació de l'inspector (amb autorització reglamentària o judicial); deure de col·laboració; durada de la inspecció; obstrucció o resistència a la inspecció; diligències; tipus d'actes (al·legacions, recursos); i sancions.

   

   

 • Informació al Dia - Maig 2016

  PUBLICAT: 31 · 05 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Assessorament i Gestió Mediambiental

  QUINES SÓN LES PRINCIPALS OBLIGACIONS I LIMITACIONS QUE TINC COM A PROPIETARI D’UN HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC?

  Un habitatge d’ús turístic és aquell habitatge el propietari del qual el cedeix a tercers a canvi d'un preu per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any.

  L'habitatge s'ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:

  1/ Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.

  2/ No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.

  3/ Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.

  Abans de començar l'activitat d'habitatge d'ús turístic cal presentar, a l'Ajuntament del municipi on s'ubica l'habitatge, una comunicació prèvia d'inici d'activitat degudament formalitzada pel propietari, i l’Ajuntament l’ha de presentar a la Generalitat de Catalunya.

  Les obligacions dels propietaris són:

  - Facilitar als usuaris i veïns el telèfon d'atenció immediata de consultes i incidències.

  - Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge (telèfons per reparacions, etc).

  - Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones allotjades, a través del web dels Mossos d'Esquadra Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge.

  - Recaptar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), vigent des de 2012.

  - Disposar de fulls de reclamació, denúncia.

  Cal destacar també que la Generalitat de Catalunya desenvolupa, des de fa temps, una important ofensiva contra la comercialització de pisos turístics il·legals, per sancionar tant als portals que els anuncien com als propietaris de pisos de lloguer per dies que no exhibeixin amb claredat el seu número de registre de Turisme de Catalunya (el número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya (RCT) ha de ser exhibit juntament amb qualsevol anunci de lloguer per dies).

  No fer-ho implica multes, encara que l’habitatge compti amb la llicència corresponent. Per aquesta activitat il·legal, es castigarà tant a l'anunciant o portal, com al propietari que no compleixi la normativa. En aquests casos, la llei de turisme de Catalunya estableix sancions que van dels 3.001,00€ als 30.000,00€, i el tancament de l’establiment amb la corresponent pèrdua de la llicència.

  Com sempre, si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb aquest despatx.

  Olga Ginesta i Madruga
  Àrea Fiscal

 • Informació al Dia - Abril 2016

  PUBLICAT: 30 · 04 · 2016 Dret Civil, patrimonial i immobiliari, Dret administratiu

  LA TRANSMISSIÓ DE DADES PERSONALS ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES HA DE SER PRÈVIAMENT INFORMADA A LA PERSONA INTERESSADA

  En aquesta ocasió els volem fer ressò de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 1 d'octubre de 2015, que resol els dubtes interpretatius sorgits arran de la transmissió de dades personals entre dues administracions públiques, que foren utilitzades per una finalitat diferent a la prevista en el moment de la seva comunicació per part de l'interessat.

  La referida Sentència conclou que la transmissió de dades personals per part d'una administració pública a una altra, i el seu conseqüent tractament, sense haver-ne informat prèviament a la persona afectada, és contrària a la Directiva 95/46/CEdel Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, i especialment a l'exigència de tractament lleial de les dades personals que recull la referida Directiva. D'aquesta conclusió només estarien exclosos aquells casos excepcionals que preveu la pròpia Directiva, on l'Estat hagués establert legalment una no aplicació o limitació de la referida obligació d'informació.

  Què significa realment?

  Significa que les administracions no poden seguir ocultant el que han vingut ocultant fins ara. Per exemple, si un ajuntament cedeix les seves dades personals a la Seguretat Social, els ho ha de comunicar, o quan les cedeix a la diputació per tal de gestionar el cobrament d'una multa de trànsit. I el mateix passa amb les dades que una administració, sigui quina sigui, cedeix a l'Agència Tributària. D'alguna manera, el que fa la sentència és exigir el seguiment d'un protocol d'avís al ciutadà quan les administracions cedeixen les seves dades personals.

  De quina manera ens afecta o què podem fer si l’administració no ho compleix?

  L’efecte més immediat que ens podem trobar és que si, per exemple, un ajuntament ens ha obert un expedient sancionador i el tràmit de recaptació el delega a la Diputació o a l’Agència Tributària sense haver-nos comunicat la cessió de les nostres dades a aquestes administracions, és possible poder plantejar i argumentar un recurs dirigit a obtenir la nul·litat de l’actuació que dugui a terme la Diputació o l’Agència Tributària.

  De la mateixa manera, en aquelles situacions on hi ha convenis entre les administracions on es deleguen l’exercici de determinades competències, per exemple en la gestió de taxes i impostos municipals cedida a les diputacions, pot donar lloc a la possibilitat de demanar la nul·litat de l’expedient administratiu corresponent (sigui de gestió, de liquidació, de sanció, etc.) si per a la seva resolució s’han utilitzat dades personals transferides d’una altra administració, sense haver-ne estat prèviament informades les persones afectades.

  Des del nostre despatx, estem a la seva disposició i els oferim els nostres serveis professionals per tal d’estudiar si en cada cas concret s’ha pogut donar una transmissió no informada de dades personals i la possibilitat de poder plantejar el recurs corresponent.

  Joan Vidal i Vidal
  Advocat

 • Informació al Dia - Març 2016

  PUBLICAT: 31 · 03 · 2016 Assessoria Laboral, Recursos Humans

  COMPATIBILITAT ENTRE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ I EL TREBALL PER COMPTE PROPI: ELS AUTÒNOMS  EMPRESARIS INDIVIDUALS I ADMINISTRADORS DE SOCIETATS. EL CAS PARTICULAR DELS MUTUALISTES DE COL·LEGIS PROFESSIONALS

  JUBILACIÓ COMPATIBLE ENTRE TREBALL PER COMPTE PROPI (AUTÒNOMS) I PENSIÓ DE JUBILACIÓ

  Conforme a l'estipulat en la normativa de Seguretat Social, la pensió de jubilació, com a norma general, és incompatible amb la realització de qualsevol feina del pensionista, per compte d'altri o propi, que doni lloc a la seva inclusió en el règim general o en algun dels règims especials.

  Excepcions:

  No obstant això, existeixen certes excepcions previstes legalment, especialment arran de l'entrada en vigor del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors autònoms i que preveuen la compatibilitat de la pensió de jubilació, en la seva modalitat contributiva, amb la realització de qualsevol feina per compte propi del pensionista.

  Compatibilitat entre la pensió de jubilació i la feina a partir del 17-03-2013 (jubilació activa establerta per RDL 5/2013). Requisits:

  - L'accés a la pensió haurà d'haver tingut lloc una vegada complerta l'edat ordinària o legal de jubilació, que en cada cas resulti d'aplicació sobre la taula transitòria. Per al 2016, 65 anys (si és superior a 36 anys de cotització).

  - El percentatge aplicable a la respectiva base reguladora a l'efecte de determinar la quantia de la pensió causada ha d'arribar al 100% (és a dir, sense tenir coeficients reductors). El que vol dir que ha d'haver cotitzat com a mínim 35 anys (carrera complerta).

  - La feina compatible es podrà realitzar a temps complet o a temps parcial.

  - Cotització: durant la realització del treball per compte propi, els empresaris cotitzaran a la Seguretat Social únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals.

  QUINA QUANTITAT DE PENSIÓ DE JUBILACIÓ ES PERCEBRÀ EN LA MODALITAT DE JUBILACIÓ COMPATIBLE?

  Autònoms Empresaris Individuals i Administradors de Societats:

  La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà l’equivalent al 50% de l'import resultant en el reconeixement inicial, qualsevol que sigui la jornada laboral o l'activitat que realitzi el pensionista.

  Finalitzada l'activitat per compte propi, es restablirà la percepció íntegra de la pensió de jubilació amb la mateixa base reguladora inicial (100% de la pensió de jubilació).

  Cas particular dels mutualistes de Col·legis professionals:

  Complementarietat d'ingressos per compte propi per professionals col·legiats, amb la pensió de jubilació

  És compatible percebre el 100% de la pensió amb treballs que requereixin l’afiliació a la mutualitat d'un Col·legi professional (p.e.: metges, arquitectes, enginyers, advocats, que necessàriament estiguin afiliats a la mutualitat del seu Col·legi professional).

   

  David Carbonés i Andorrà
  Assessor Laboral