• Informació al dia - Setembre 2018

  PUBLICAT: 27 · 09 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  PLA ESTRATÈGIC DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 2018-2020 PER PERSEGUIR LA FIGURA DEL “FALS AUTÒNOM”

  Recentment el Govern de l’Estat va aprovar el pla director per la Inspecció de Treball per als anys 2018-2020 on, entre d’altres objectius, hi ha un pla específic per perseguir la figura del “fals autònom” a les empreses.

  Segons darreres informacions, ja han enviat cartes a les empreses revisant la situació de treballadors autònoms a fi de comprovar la legalitat de la seva situació, i reclamar la conversió al règim general si consideren que no reuneixen els requisits per ser autònom.  En una darrera entrevista, el president del govern va afirmar que la Inspecció de Treball ja ha fet aflorar més de 8.000 falsos autònoms que ha obligat a convertir en treballadors de l’empresa. Així mateix, va manifestar que els propers mesos intensificaran l’actuació de la Inspecció en aquesta línia.

  És per això, que volem recordar la necessitat de tenir ben enquadrats i legalitzats els autònoms que, bé de forma regular, o bé de forma esporàdica, poden col·laborar amb la nostra empresa i realitzar treballs externs, dins la nostra activitat.

  En aquesta línia, i de forma molt resumida, recordar que la figura d’un autònom es concreta en una persona física que realitza una activitat econòmica o professional de forma habitual, personal, directa, per compte propi i de forma lucrativa. Un element clau en la figura del fals autònom és que la seva activitat econòmica estigui fora de l'àmbit de direcció i organització d'una altra persona (en aquest cas de la nostra empresa).

  Alguns dels criteris/indicis que utilitza la inspecció de treball per determinar la figura del "fals autònom”, i on cal ser especialment diligent, són:

  1.- CLIENTS: Només es treballa per a un client (l’empresa).

  2.- HORARI: Sempre fan el mateix horari i no tenen la facultat de poder-lo variar per iniciativa pròpia.

  3.- LOCAL: Treballen part de la jornada o tota la jornada al local del client per no tenir instal·lacions pròpies.

  4.- EINES: Poden disposar de  les seves eines de treball, però les eines més cares o complexes són propietat de l’empresa client que els hi cedeix, per tal de fer la seva feina.

  5.- FACTURACIÓ: Emeten factures, però el preu és fixat per l'empresa client o es factura exclusivament per hores de feina i no pel resultat de la seva feina.

  6.- BENEFICIS: Els ingressos mensuals del "fals autònom" són fixos mes a mes.

  7.- AJUDANTS: En cas de ser necessari els "ajudants" del "fals autònom", són treballadors proporcionats per l'empresa principal.

  8.- HISTORIAL PROFESSIONAL DE L’AUTÒNOM:  Abans eren treballadors de l’empresa al règim general i feien la mateixa feina que actualment ocupen com a autònoms.

  Donada la infinitat de casuística que cada empresa pot tenir, i la finor de la frontera entre un treballador autònom i un treballador en règim general en alguns supòsits, el més recomanable és estudiar cada cas en concret, i valorar si els autònoms que tenim a la nostra empresa compleixen els requisits legals per ser-ho, reduint així al màxim els riscos legals, i detectant els aspectes que cal corregir.

  Cal recordar que, en el cas que ens detectin la figura d’un fals autònom a l’empresa, es poden generar riscos de reclamació d’antiguitats i/o indemnitzacions per acomiadament per part de l’autònom; reclamació de cotitzacions retroactives de 4 anys en el règim general (amb el corresponent recàrrec), i el  canvi de règim a instàncies de la inspecció.

  Per tal d’aprofundir i revisar la seva situació, es pot posar en contacte amb el seu assessor laboral per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

  David Carbonés i Andorrà
  Director de l'Àrea de Laboral

 • Informació al dia - Agost 2018

  PUBLICAT: 31 · 08 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  NOU PROCEDIMENT DE DESNONAMENT EXPRÉS DAVANT L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES

  El dia 12 de juny de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 5/2018, de 11 de juny, per la que es modificar la Llei d’Enjudiciament Civil en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges.

  Quina és la finalitat de la llei i des de quan s’aplica?

  El que pretén la llei és crear un nou procediment judicial que permeti donar una resposta àgil i efectiva davant el problema derivat de l’ocupació il·legal d’habitatges, possibilitant al propietari d’un habitatge obtenir, amb major rapidesa, el desallotjament forçós dels que l’han ocupat sense el seu consentiment. La norma va entrar en vigor i s’aplica des del passat dia 2 de juliol de 2018.

  Qui pot instar aquest nou procediment de desnonament?

  La nova llei va dirigida només als propietaris o titulars del dret de possessió sobre habitatges que siguin persones físiques, entitats sense ànim de lucre i entitats públiques que siguin propietàries o posseïdores legítimes d’habitatges socials. Per tant, no s’aplicarà la norma a les persones jurídiques o entitats mercantils amb ànim de lucre que siguin propietàries o posseïdores legítimes d’habitatges.

  Què és considera “ocupació il·legal”?

  Es tracta d’una ocupació que no ha estat consentida ni tolerada i que, per tant, no té cap justificació legal. En aquest sentit, ens estem referint essencialment al fenomen popularment conegut com “okupació”, protagonitzat pels anomenats “okupes”.

  Es podrà seguir el nou procediment pel desallotjament de locals o altres immobles que no siguin habitatges?

  No, únicament és aplicable en el cas d’immobles que tinguin la condició d’habitatge, tant si és habitual com no.

  Quines particularitats té el nou procediment?

  Es tracta d’un procediment judicial, per tant requereix la intervenció d’advocat i procurador, que s’inicia amb una demanda dirigida genèricament contra els desconeguts ocupants de l’habitatge, on el propietari o posseïdor legítim haurà d’acreditar el seu dret i podrà sol·licitar la immediata entrega de la possessió de l’habitatge. En aquest cas, una vegada el Jutjat rebi la demanda requerirà als ocupants que en el termini de cinc dies aportin el títol o document que justifiqui la seva possessió. Si els ocupants no aporten aquest justificant o la justificació és insuficient, el tribunal ordenarà mitjançant una interlocutòria la immediata entrega de la possessió de l’habitatge. En el seu cas, i en la mateixa resolució judicial, s’ordenarà comunicar els fets als serveis públics competents en matèria de política social per tal que en el termini de set dies adoptin les mesures de protecció que corresponguin.

  Per altra banda, encara que el demandant no hagi sol·licitat l’entrega immediata de la possessió, però ha acreditat el seu dret, els ocupants només poden contestar la demanda en base a l’existència d’algun títol o document que justifiqui la seva possessió i, si no ho fan així o no contesten, el jutge procedirà a dictar sentència de forma immediata, que es podrà executar acte seguit.

  Recordin que estem a la seva total disposició per tal de resoldre qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir sobre aquesta nova normativa i els oferim els nostres serveis professionals per tal d’emprendre les accions que, en el seu cas, siguin necessàries o convenients.

  Joan Vidal i Vidal
  Advocat

 • Conflicte entre Notaris i Registradors pel Registre de Titularitat Real

  PUBLICAT: 04 · 07 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Dret Mercantil i Societari

  Arran de la publicació d’una nova directiva europea, el Govern Espanyol ha encomanat al Registre Mercantil que centralitzi l'obtenció de les dades de titularitat real de les societats. No obstant, aquest fet ha estat objecte de recurs per part del Consell General del Notariat en considerar que ells ja posseeixen un registre que dóna compliment a la normativa europea.

  En el document adjunt podreu ampliar la notícia i implicacions de la mateixa.

  RIBAS ÀLVAREZ ADVOCATS

 • Informació al dia - Juny 2018

  PUBLICAT: 29 · 06 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  MODEL 179 DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINS TURÍSTICS

  Nova obligació d’informació per a les persones i entitats intermèdies entre els propietaris i els llogaters d’habitatges amb finalitat turística; exemples: apis, agents immobiliaris i sobretot Plataformes Col·laboratives, com ara airb&b.

  El RD 1070/2017, de 29 de desembre introdueix una nova obligació informativa relativa a les cessions d’habitatges turístics, que s’estableix amb fins de prevenció de frau fiscal per a les persones i entitats, en particular “plataformes col·laboratives”, i que facin d’intermediaris en la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics entre el propietari i els llogaters. Aquesta nova obligació declarativa és el model 179 de la cessió d’us d’habitatges amb fins turístics de l’Agencia Tributària Espanyola.

  El passat 24 de maig i amb la publicació de l’Ordre HFP/544/2018,  s’aprova definitivament el model 179.

  El model 179 de declaració informativa es presentarà exclusivament via internet a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària Espanyola.

  La informació a subministrar en aquest model serà, la següent:

  A) Identificació del titular o titulars de l’habitatge.

  B) Identificació del Immoble, direcció completa, referència cadastral.

  C) Nombre de dies de gaudi de l’habitatge amb fins turístics

  D) Import percebut, en el seu cas, pel titular cedent de l’ús de l’habitatge.

  E) Numero de contracte.*

  F) Data inici cessió.

  G) Data intermediació de la operació.*

  H) Identificació dels mitjans de pagament utilitzat (targeta, transferència...).*

  I) Concepte d’Administrador/Òrgan d’Administració.

  *La informació continguda a les lletres E/G/ i H són opcionals.

  La periodicitat de la declaració serà trimestral, presentant-se durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural.

  Excepcionalment  per a l’exercici 2018, la declaració informativa serà anual, i el termini de presentació serà entre l’1 i el 31 de gener de 2019; de l’exercici 2019 en endavant es presentarà trimestralment dins el mateix exercici anual.

  Estem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte, en cas que ho considerin convenient.

  Olga Ginesta Madruga
  Àrea de Gestió Administrativa