• Sessió Informativa: Els mercats financers d'avui i demà. Incertesa? Context i visió macroeconòmica de la situació mundial actual

  PUBLICAT: 29 · 05 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats
  Sessió Informativa: Els mercats financers d'avui i demà. Incertesa? Context i visió macroeconòmica de la situació mundial actual

  Invitació

 • Informació al dia - Maig 2018

  PUBLICAT: 17 · 05 · 2018 Fiscal Societats

  NOU PARADIGMA EN LA RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS-CONSELLERS DELEGATS

  Arrel de la Sentència del Tribunal Suprem 98/2018,de26defebrer, s’ha modificat, en certa manera, el paradigma retributiu dels òrgans d’administració de les societats amb diferents implicacions.

  Concepte d’Administrador/Òrgan d’Administració

  L’esmentada sentència ens recorda que l’òrgan d’administració de la societat és aquell encarregat de la gestió i representació de la mateixa, incloent tant els administradors/consellers com els consellers delegats o executius.

  Es cobra per ser administrador?

  El càrrec d’administrador serà gratuït a menys que estatuàriament s’estableixi el contrari; per tant, si es pretén que el càrrec sigui retribuït s’ha d’establir expressament en els Estatuts.

  Retribució del administradors

  Fins a la Sentència 98/2018 gran part de la jurisprudència sostenia que existia una doble regulació, diferenciant si l'administrador era retribuït “en la seva condició de tal” o “en la seva condició de conseller executiu”, implicant quenoeranecessariquelaremuneraciódelconsellerexecutiuconstésenels estatuts (el conseller executiu podia ser remunerat tot i que el càrrec d’administrador fos gratuït) ni que formés part de la retribució acordada per la Junta per als administradors; aquesta retribució, per tant, quedava regulada exclusivament en el contracte que havien d'atorgarelConsellielsconsellersals qualsesretribuísperexercir funcionsexecutives.

  La Sentència del Tribunal Suprem suposa un gir complet a la que havia estat la guia de comportament per part de les societats a l’indicarquenopotentendre’squeelsadministradors“en la seva condició de tals” siguin els consellers no executius ni que, per tant, els consellers delegats -o a favor dels quals s’hagin delegat funcions executives- siguin alguna cosa diferent.

  Per tot l'anterior:

  (i) els conceptes pels quals puguin ser retribuïts els administradors, inclosos consellers executius i delegats, hauran d'estar previstos en els estatuts socials;

  (ii) la junta d'accionistes o socis haurà de fixar l'import màxim pel qual pot retribuir-se als administradors, incloent la retribució que puguin percebre els consellers executius i delegats; i

  (iii) el Consell d'administració haurà d'acordar la distribució d'aquesta retribució màxima (entre tots els consellers, inclosos els Consellers Delegats).

  En conseqüència amb l’anterior, és fonamental que les societats regides per un Consell d'administració que hagi delegat totes o part de les seves funcions executives de forma permanent en un o diversos consellers delegats o executius que percebin una remuneració, revisin i adeqüin (i) els seus estatutssocials,(ii)elsacordsde la juntad'accionistesosocissobre aquest tema i(iii)elscontractes atorgatspel Consellambel Conseller Delegatoconsellersexecutius.

  Estem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte, en cas que ho considerin convenient.

  Laura Pasqual Lleonart
  Advocada

 • Sessió Informativa - Nou reglament europeu de protecció de dades personals

  PUBLICAT: 11 · 05 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats
  Sessió Informativa - Nou reglament europeu de protecció de dades personals

  Foto: Ariadna Àlvarez

  El dijous 10 de maig, a Ribas Àlvarez Assessors i Consultors juntament amb Helios Consulting Group i Auditoria i Control, vàrem celebrar una sessió dedicada al Nou Reglament europeu de protecció de dades personals.

  Davant d’un centenar de persones, el Sr. Josep Ma Teixidor va dur a terme una xerrada tècnica-pràcitca sobre aquest nou reglament al qual han d’adaptar-se totes les empreses.

  Tot i que el RGPD té punts similars a la directiva 95/46 és palesa la necessitat d’una correcta aplicació del nou reglament.

  Una vegada més, Ribas Àlvarez Assessors i Consultors, hem donat resposta a les necessitats dels nostres clients per tal de donar-los la màxima informació i el màxim assessorament en les noves normatives.

  Ribas Àlvarez Assessors i Consultors

 • Jornada sobre organització de franquícies

  PUBLICAT: 10 · 05 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  L’assessoria va assistir, el 9 de maig, a la Cambra de Comerç de Girona, a un acte sobre desenvolupament de negocis en contracte de franquicia, i va poder intercanviar impressions amb franquiciadors i franquiciats, de Girona i altres províncies, constatant alguns dels avantatges i inconvenients d’aquest tipus de contractes, d’acord amb l’experiència acumulada de RIBAS ALVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS.

  El contracte de franquicia redueix l’esforç de desenvolupar des de zero una marca i donar a conèixer una activitat o comerç en solitari. Tot i que determinades marques franquiciadores requereixen importants inversions inicials, en determinats casos i poblacions es pot obrir un negoci per part del franquiciador amb menors riscos i inversió.

  Ribas Àlvarez Assessors i Consultors.