• Impost sobre Activitats Econòmiques

  PUBLICAT: 07 · 11 · 2017 Fiscal Societats

  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (model 840)

  El proper mes de desembre es presenten els models 840 d’alta, de modificació o de baixa de l’obligació de pagar l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

  El termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2017, que comprèn del dia 15/09/2017 al 20/11/2017.

  Per a més informació sobre aquest impost, podeu descarregar el document adjunt.

  Àrea Fiscal

 • Informació al dia - Novembre 2017

  PUBLICAT: 02 · 11 · 2017 Fiscal Societats

  OBLIGATORIETAT DEL CODI LEI (Legal Entity Identifier)

  Els volem informar que segons allò establert per la vigent normativa europea (reglament “EMIR” 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell relatiu als derivats extra borsaris i Directiva UE 65/2014 “MIFID II”), les persones jurídiques que operin en el mercat de productes cotitzats (borsa, renda, productes derivats...) necessitaran obligatòriament un identificador conegut com a “codi LEI”.

  Per tant, de moment, en queden exceptuades les persones físiques.

  Què és el codi LEI?

  Es tracta d’un codi alfanumèric de 20 caràcters per identificar a nivell mundial les persones jurídiques que operen amb productes de mercats financers, i que necessàriament hauran d’utilitzar les empreses de serveis d’inversió i entitats de crèdit per portar a terme les transaccions d’instruments financers admesos a negociació en el mercat per compte dels seus clients, identificant-los amb aquest codi abans d’executar l’operació.

  Quan entra en vigor?

  Per l’operativa de derivats i assegurances de canvi serà obligatori a partir de l’1 de novembre de 2017.

  Per l’operativa de renda variable, renda fixa, productes estructurats, ETF i SICAV serà obligatori a partir del 3 de gener de 2018.

  Com s’obté el codi?

  La sol·licitud s’ha de fer a través de la pàgina web del Ministeri de Justícia. Una vegada completada i signada pel representant de la societat amb el corresponent segell de l’empresa cal presentar-la en el Registre Mercantil competent.

  En un termini aproximat de 5 dies s’obté el codi a través del correu electrònic facilitat en la sol·licitud.

  El codi té una vigència d’un any des de la seva emissió, per tant caldrà renovar-lo abans no caduqui.

  Els aranzels del Registrador per l’emissió del codi són de 100 Euros + IVA, pel que fa a la sol·licitud inicial, i de 50 Euros + IVA per les posteriors renovacions.

  Per qualsevol consulta referent a aquest tema, així com en el cas que siguin un dels subjectes obligats a l’obtenció del codi LEI i precisin dels nostres serveis, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

  M. Àngels Adroher i Recasens
  Advocada 

 • Informació al dia - Octubre 2017

  PUBLICAT: 30 · 10 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  EL TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL EN EL TERRITORI NACIONAL

  Davant l’actual conjuntura política, el Govern de l’estat espanyol ha aprovat un Reial Decret Llei (RDL 15/2017, de 6 d’octubre) que facilita el trasllat de domicili social de les empreses dins el territori nacional.

  Què implica l’aprovació d’aquest Decret Llei?

  Aquest Decret Llei matisa i clarifica la reforma ja introduïda l’any 2015 mitjançant la qual es facultava a l’òrgan d’administració a poder traslladar el domicili social dins el territori espanyol, llevat disposició contrària dels estatuts.

  No obstant l’anterior, val a dir que, tot i la modificació esmentada la majoria d’estatuts socials no es varen modificar, reservant, en conseqüència, als administradors només la facultat per traslladar el domicili dins la mateixa població, i essent indispensable l’acord de la Junta en cas contrari.

  Què canvia?

  La modificació que s’incorpora arrel de l’aprovació d’aquest Decret Llei rau en el fet que la competència de l’òrgan d’administració prevaldrà sempre i quan, posteriorment a l’entrada en vigor del Decret Llei, la Junta no hagi aprovat una modificació estatutària que expressament declari a l’òrgan d’administració no competent per realitzar trasllats de domicili dins el territori nacional.

  En conseqüència amb l’anterior, a partir del dia 7 d’octubre de 2017 qualsevol societat amb domicili en el territori espanyol, pot traslladar el seu domicili sense acord de Junta, només amb l’acord de l’òrgan d’administració, independentment del que estableixin els seus Estatuts Socials.

  Es pot limitar la competència de l’òrgan d’administració en aquest aspecte?

  La única forma de limitar o modificar l’establert per aquest Decret Llei serà que, amb posterioritat al dia 7 d’octubre, la Junta expressament acordi una modificació estatuària que reculli la no competència de l’òrgan d’administració en aquest àmbit; limitant en conseqüència la seva facultat de traslladar el domicili social en la totalitat del territori espanyol.

  Quina diferència hi ha entre el domicili social i el domicili fiscal?

  Segons l’establert en l’article 9 de la Llei de Societats de Capital, el lloc designat en els estatuts socials com domicili de la societat ha de coincidir amb aquell en què es troba el centre de la seva efectiva administració i direcció, o en el qual radica el seu principal establiment o explotació. Ambdós criteris poden coincidir o no, podent-se triar, quan no hi ha coincidència, entre qualsevol d'ells.

  Per centre d'efectiva administració i direcció s'entén el lloc on es troba físicament l'òrgan d'administració.

  Per establiment o explotació principal s'entén la localització física on la societat desenvolupa el seu objecte social (fàbrica, centre comercial, instal·lacions, etc.).

  Segons l’article 48 de la Llei General Tributària, el domicili fiscal és el lloc de localització de l’obligat tributari en les seves relacions amb l’administració tributària.

  El domicili fiscal de les societats es trobarà en el domicili social, sempre que en aquest es localitzi la seva administració i la direcció dels seus negocis, és a dir, per l’administració tributària el domicili social i el domicili fiscal no han de ser necessàriament el mateix, ja que a efectes fiscals s’acceptaria que la direcció dels negocis o l’administració no es fessin en el domicili social.

  Estem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte, en cas que ho considerin convenient.

  Laura Pasqual i Lleonart / Jordi Bonmatí i Roura
  Advocada / Assessor Fiscal

 • Informació al dia - Setembre 2017

  PUBLICAT: 29 · 09 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UE (RGPD)

  El dia 27 d’abril de 2016, va sortir publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Europea (DOCE), el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglamento UE 2016/679) unificant i modernitzant la normativa europea sobre la protecció de dades. Aquest prevaldrà sobre la normativa espanyola i implicarà canvis a les empreses.

  Quan entra en vigor?

  El 25 de maig de 2018.

  Principals canvis

  • El consentiment del client o usuari haurà de ser sempre explícit amb una acció afirmativa. No serà admès el consentiment tàcit.
  • Es dona més importància als drets dels ciutadans; afegint el dret a l’oblit i el dret a la portabilitat de dades d’un proveïdor de serveis a un altre.
  • Responsabilitat proactiva. Les empreses podran certificar el seu sistema de protecció de dades o adherir-se a codis de conducta per demostrar que estan complint amb el Reglament.
  • S’exigirà una avaluació d’impacte, sobre tot quan tractem dades sensibles, abans d’iniciar el tractament de dades.
  • Segons el volum de l’empresa s’exigirà la figura del Delegat de Protecció de dades. Aquest figura podrà ser interna o externa.
  • Quan es detecti una violació de la seguretat s’haurà de notificar en un termini de 72 hores a les autoritats de control, i si és d’alt risc, als interessats.
  •  L’àmbit d’aplicació del Reglament és sobre dades de tots els ciutadans europeus, independentment de la ubicació del negoci; és a dir, qualsevol entitat que presti els seus serveis o productes a ciutadans de la Unió. Per això, es crea la finestreta única (One Stop Shop).
  • Règim sancionador més exigent. Les multes poden arribar als 20 milions d’euros o el 4% del volum del negoci total anual de l’exercici financer anterior. 

   

  Com aplicar-ho a les nostres empreses?

  Encara que sigui una norma única, aquesta s’ha d’interpretar a nivell nacional; l’Agencia Española de Protección de Datos haurà de pronunciar-se en uns 50 articles del Reglamento.

  Hi haurà plans definits per a microempreses, pimes i mitjanes empreses on es desenvoluparan manuals específics.  

  Per a qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb les nostres oficines a través del correu electrònic: lopd@ribasalvarez.cat.

  Eva Àlvarez i Arnau
  Assessora Fiscal