• Resolució sancionadora de la Comissió Europea sobre el càrtel de fabricants de vehicles industrials

  PUBLICAT: 05 · 05 · 2017 Dret Mercantil i Societari

  PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ SANCIONADORA DE LA COMISSIÓ EUROPEA SOBRE EL CÀRTEL DELS FABRICANTS DE CAMIONS I POSSIBILITAT DE RECLAMACIÓ PER PART DELS COMPRADORS PERJUDICATS

  A principis del mes d'abril, el Diari Oficial de la Unió Europea va publicar un resum de la decisió de la Comissió Europea pel que fa al procediment sancionador contra els principals fabricants europeus de vehicles industrials.

  En el document adjunt, expliquem a què fa referència aquest procediment sancionador, amb el detall de les marques dels fabricants implicats, i us donem unes pautes a seguir en el cas d'haver comprat un vehicle de les companyies sancionades entre els anys 1997 i 2011.

  Per a informació addicional, no dubtin en posar-se en contacte amb el nostre despatx.

  Joan Vidal i Vidal
  Advocat

 • Informació al dia - Abril 2017

  PUBLICAT: 28 · 04 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Internacional

  PLA D’INSPECCIÓ 2017 DE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT)

  En el marc del Pla d’Inspecció de 2017, l’AEAT ha reforçat els seus recursos humans i tècnics per intensificar la lluita contra el frau; per fer-ho, es basarà en una interpretació més estricta de la normativa fiscal, normativa que s’ha modificat els últims anys per permetre aquesta interpretació. 

  Per a l’aplicació del Pla d’Inspecció de 2017, l’AEAT disposarà de més recursos tècnics i humans que li permetran un increment del creuament de dades, com per exemple: targetes de crèdit, operacions bancàries, pàgines web, etc. Aquestes actuacions es coordinaran amb les d’altres administracions tributàries i amb la Inspecció de Treball, quan sigui necessari.

  El Pla d’Inspecció de 2017 de l’AEAT preveu:

  - Incrementar les Personacions al domicili del contribuent, tant de persones físiques com de jurídiques, amb un especial interès pels professionals independents i de les activitats propícies al cobrament en efectiu.

  -  Utilitzar els nous recursos tècnics per analitzar dades que siguin indicadores de signes de riquesa alts, marges d’activitat baixos, valors patrimonials elevats per causes de difícil explicació, consums excessius en relació a la renda

  Intensificació dels requeriments d’informació als Professionals: en relació a la seva activitat, aplicant criteris més estrictes en relació a la deducció de les despeses, així com una especial vigilància de les societats interposades. 

  Patrimoni situat a l’estranger: control exhaustiu del patrimoni situat a l’estranger (model 720), la realitat de la residència fiscal i els indicis de frau. 

  Societats: aplicar la nova llei de l’Impost sobre Societats, en vigor des de 2015, per a una major vigilància de les compensacions de bases imposables negatives, fusions i operacions vinculades – recordin que la nova llei de l’Impost sobre Societats dificulta la prescripció i facilita la revisió de les bases imposables negatives. 

  -  Recaptació: una major aplicació de la normativa que permet la realització d’embargaments cautelars, així com la derivació de responsabilitats. 

  És per això, que hem de recomanar una total adequació als aspectes fiscals formals en totes les activitats econòmiques i professionals, que es conservin els justificants de les operacions realitzades a més dels extractes bancaris i targetes de crèdit, revisar les dades comptables, etc., per evitar conseqüències negatives per la falta de detall o documentació.

  Poden realitzar tantes consultes a l’equip de professionals de l’assessoria com necessitin, donat el gran canvi de relació amb l’Administració Tributària que es preveu en els propers anys.

  Atentament, 

  La Direcció de Ribas Àlvarez

 • Informació al dia - Març 2017

  PUBLICAT: 31 · 03 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  HISENDA MODIFICA ELS CRITERIS SOBRE AJORNAMENTS I/O FRACCIONAMENTS D’IMPOSTOS

  Per mitjà de la nostra circular Ribas Àlvarez Informació al dia de desembre de 2016, us vàrem informar sobre les mesures aprovades en el Reial Decret-llei 3/2016 de 2 de desembre de 2016, eliminant la possibilitat de concedir ajornament i/o fraccionament d’impostos, com l’IVA, excepte que es justifiqués que les quotes repercutides no havien estat efectivament cobrades.

  En relació a aquesta modificació en els ajornaments i fraccionaments de deutes, el passat 13 de gener de 2017, l’Agència Tributària va publicar a la seva pàgina web un comunicat relatiu a l'aplicació de l'esmentat Reial Decret, en exclusiva per als autònoms. En concret, el comunicat establia la possibilitat de sol·licitar l'ajornament del seu IRPF i IVA en funció de l'import global del deute, i la tramitació dependria de si el deute fos superior o inferior a 30.000,00€.

  Davant les qüestions i dubtes suscitats pels efectes d’aquestes mesures, el Departament de Recaptació de l’Agència Tributària va publicar la instrucció 1/2017 de 18 de gener de 2017 per regular i revisar els criteris de gestió, ampliant a tots els contribuents la possibilitat de sol·licitar ajornament i/o fraccionament d’impostos. El criteri que se segueix actualment és el següent:

  - En cas de deutes que hagin de ser legalment repercutits (per exemple: IVA), iguals o inferiors a 30.000,00€, tant de persones físiques com jurídiques i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributària, es podran concedir els ajornaments, sense garanties, fins a un màxim de 12 terminis mensuals per a les persones físiques i de 6 terminis mensuals per a les persones jurídiques.

  - En cas de deutes que hagin de ser legalment repercutits (per exemple: IVA), superiors a 30.000,00€, tant de persones físiques com jurídiques i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributària, es podran concedir els ajornaments si es justifica que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades, fins a un màxim de 36 terminis mensuals segons el tipus de garantia aportada.

  Per tant, actualment és possible tornar a sol·licitar ajornament i/o fraccionament de les quantitats resultants de les autoliquidacions d’IVA.

  Aquest nou criteri no s’aplicarà en les retencions, ingressos a compte i pagaments a compte de l’Impost sobre Societats (models 202 i 222).

  David Carpena i Vilella
  Assessor Fiscal i Auditor de Comptes

 • La Plus-Vàlua Municipal

  PUBLICAT: 07 · 03 · 2017 Dret tributari

  LA PLUS-VÀLUA MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL

  Recentment, la Sentència del Tribunal Constitucional dictada el dia 16 de febrer de 2017, en referència a una qüestió d’inconstitucionalitat promoguda envers una Norma Foral de Gipuzkoa, ha declarat que l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (la plus-vàlua municipal) és contrari a la Constitució  Espanyola en la mesura que sotmeti a tributació situacions en les que realment no hi hagi hagut un augment del valor del terreny de naturalesa urbana, quan es porta a terme la seva transmissió.

  Per a informació addicional, vegeu els documents adjunts.

  Ribas Àlvarez Advocats