// Cercador


// Butlletí

 • Informació al dia - Agost 2018

  PUBLICAT: 31 · 08 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  NOU PROCEDIMENT DE DESNONAMENT EXPRÉS DAVANT L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES

  El dia 12 de juny de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 5/2018, de 11 de juny, per la que es modificar la Llei d’Enjudiciament Civil en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges.

  Quina és la finalitat de la llei i des de quan s’aplica?

  El que pretén la llei és crear un nou procediment judicial que permeti donar una resposta àgil i efectiva davant el problema derivat de l’ocupació il·legal d’habitatges, possibilitant al propietari d’un habitatge obtenir, amb major rapidesa, el desallotjament forçós dels que l’han ocupat sense el seu consentiment. La norma va entrar en vigor i s’aplica des del passat dia 2 de juliol de 2018.

  Qui pot instar aquest nou procediment de desnonament?

  La nova llei va dirigida només als propietaris o titulars del dret de possessió sobre habitatges que siguin persones físiques, entitats sense ànim de lucre i entitats públiques que siguin propietàries o posseïdores legítimes d’habitatges socials. Per tant, no s’aplicarà la norma a les persones jurídiques o entitats mercantils amb ànim de lucre que siguin propietàries o posseïdores legítimes d’habitatges.

  Què és considera “ocupació il·legal”?

  Es tracta d’una ocupació que no ha estat consentida ni tolerada i que, per tant, no té cap justificació legal. En aquest sentit, ens estem referint essencialment al fenomen popularment conegut com “okupació”, protagonitzat pels anomenats “okupes”.

  Es podrà seguir el nou procediment pel desallotjament de locals o altres immobles que no siguin habitatges?

  No, únicament és aplicable en el cas d’immobles que tinguin la condició d’habitatge, tant si és habitual com no.

  Quines particularitats té el nou procediment?

  Es tracta d’un procediment judicial, per tant requereix la intervenció d’advocat i procurador, que s’inicia amb una demanda dirigida genèricament contra els desconeguts ocupants de l’habitatge, on el propietari o posseïdor legítim haurà d’acreditar el seu dret i podrà sol·licitar la immediata entrega de la possessió de l’habitatge. En aquest cas, una vegada el Jutjat rebi la demanda requerirà als ocupants que en el termini de cinc dies aportin el títol o document que justifiqui la seva possessió. Si els ocupants no aporten aquest justificant o la justificació és insuficient, el tribunal ordenarà mitjançant una interlocutòria la immediata entrega de la possessió de l’habitatge. En el seu cas, i en la mateixa resolució judicial, s’ordenarà comunicar els fets als serveis públics competents en matèria de política social per tal que en el termini de set dies adoptin les mesures de protecció que corresponguin.

  Per altra banda, encara que el demandant no hagi sol·licitat l’entrega immediata de la possessió, però ha acreditat el seu dret, els ocupants només poden contestar la demanda en base a l’existència d’algun títol o document que justifiqui la seva possessió i, si no ho fan així o no contesten, el jutge procedirà a dictar sentència de forma immediata, que es podrà executar acte seguit.

  Recordin que estem a la seva total disposició per tal de resoldre qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir sobre aquesta nova normativa i els oferim els nostres serveis professionals per tal d’emprendre les accions que, en el seu cas, siguin necessàries o convenients.

  Joan Vidal i Vidal
  Advocat

 • Conflicte entre Notaris i Registradors pel Registre de Titularitat Real

  PUBLICAT: 04 · 07 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Dret Mercantil i Societari

  Arran de la publicació d’una nova directiva europea, el Govern Espanyol ha encomanat al Registre Mercantil que centralitzi l'obtenció de les dades de titularitat real de les societats. No obstant, aquest fet ha estat objecte de recurs per part del Consell General del Notariat en considerar que ells ja posseeixen un registre que dóna compliment a la normativa europea.

  En el document adjunt podreu ampliar la notícia i implicacions de la mateixa.

  RIBAS ÀLVAREZ ADVOCATS

 • Informació al dia - Juny 2018

  PUBLICAT: 29 · 06 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  MODEL 179 DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINS TURÍSTICS

  Nova obligació d’informació per a les persones i entitats intermèdies entre els propietaris i els llogaters d’habitatges amb finalitat turística; exemples: apis, agents immobiliaris i sobretot Plataformes Col·laboratives, com ara airb&b.

  El RD 1070/2017, de 29 de desembre introdueix una nova obligació informativa relativa a les cessions d’habitatges turístics, que s’estableix amb fins de prevenció de frau fiscal per a les persones i entitats, en particular “plataformes col·laboratives”, i que facin d’intermediaris en la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics entre el propietari i els llogaters. Aquesta nova obligació declarativa és el model 179 de la cessió d’us d’habitatges amb fins turístics de l’Agencia Tributària Espanyola.

  El passat 24 de maig i amb la publicació de l’Ordre HFP/544/2018,  s’aprova definitivament el model 179.

  El model 179 de declaració informativa es presentarà exclusivament via internet a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària Espanyola.

  La informació a subministrar en aquest model serà, la següent:

  A) Identificació del titular o titulars de l’habitatge.

  B) Identificació del Immoble, direcció completa, referència cadastral.

  C) Nombre de dies de gaudi de l’habitatge amb fins turístics

  D) Import percebut, en el seu cas, pel titular cedent de l’ús de l’habitatge.

  E) Numero de contracte.*

  F) Data inici cessió.

  G) Data intermediació de la operació.*

  H) Identificació dels mitjans de pagament utilitzat (targeta, transferència...).*

  I) Concepte d’Administrador/Òrgan d’Administració.

  *La informació continguda a les lletres E/G/ i H són opcionals.

  La periodicitat de la declaració serà trimestral, presentant-se durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural.

  Excepcionalment  per a l’exercici 2018, la declaració informativa serà anual, i el termini de presentació serà entre l’1 i el 31 de gener de 2019; de l’exercici 2019 en endavant es presentarà trimestralment dins el mateix exercici anual.

  Estem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte, en cas que ho considerin convenient.

  Olga Ginesta Madruga
  Àrea de Gestió Administrativa

 • Sessió Informativa: Els mercats financers d'avui i demà. Incertesa? Context i visió macroeconòmica de la situació mundial actual

  PUBLICAT: 29 · 05 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats
  Sessió Informativa: Els mercats financers d'avui i demà. Incertesa? Context i visió macroeconòmica de la situació mundial actual

  Invitació