// Cercador


// Butlletí

 • Informació al dia - Octubre 2018

  PUBLICAT: 25 · 10 · 2018 Dret hipotecari i registral, Dret tributari

  LA POSSIBLE RECLAMACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’IMPOST D’ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS DEL PRÉSTEC HIPOTECARI

  Què és l’impost d’actes jurídics documentats dels préstec hipotecaris?

  A l'hora de signar una hipoteca un dels impostos a pagar és el denominat impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD). Aquest impost grava les transmissions patrimonials oneroses (TPO), les operacions societàries (OS) i els actes jurídics documentats (AJD). El que afecta directament a l'hora de la contractació d'un préstec hipotecari és l'AJD, ja que grava els documents notarials, mercantils o administratius.

  Quants diners suposa?

  La gestió d'aquest impost pertany a les comunitats autònomes i s'ha de liquidar amb el model 600 d'autoliquidació, juntament amb una còpia autèntica del document notarial origen del tribut i una còpia simple d'aquest. El tipus a aplicar en l'Impost d'Actes Jurídics Documentats varia en funció de la comunitat autònoma i del valor escripturat. El gravamen pot ser des del 0,5% fins a un 1,5% sobre l'import del préstec hipotecari, segons la comunitat. A Catalunya, l’impost d’actes jurídics documentats és de mitjana de l’1,5%, pel que amb una hipoteca de 100.000 euros, se’n paguen 1.500 d’impost.

  Qui l’ha de pagar?

  Segons la Sentència Núm. 1505/2018 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem de 16 d’octubre de 2018, en un gir que modifica tot el que havia dit el mateix Alt Tribunal, estableix que qui ha d’assumir el pagament de l’impost AJD que grava les hipoteques és el mateix Banc i no els clients d’aquest els qui han de liquidar aquest impost.

  Què cal fer en aquests moments?

  No obstant la Sentència anterior i vist el canvi de criteri que estableix, el mateix President de la Sala Tercera Tribunal Suprem, el Sr. Luís María Díez-Picazo Giménez en data 19 d’octubre de 2018 en una nota informativa comunicava textualment “Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar” per “Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de algunos de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

  La reunió del ple del Tribunal Suprem que ha de fixar el criteri definitiu sobre qui paga finalment l’AJD que grava les hipoteques s’ha convocat per al dilluns dia 5 de novembre de 2018 pel que fins aquesta data, no es resoldrà definitivament sobre els efectes d’aquella Sentència.

  Per tant, a dia d’avui cal esperar la decisió de l’Alt Tribunal sobre aquest assumpte que afecta a milers de persones, per determinar en quines circumstàncies es podrà reclamar la devolució de l’impost d’AJD ja sigui davant l’Agència Tributària Catalana o el banc.

  Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

  Pau Vila Rutllant
  Advocat

 • Conflicte entre Notaris i Registradors pel Registre de Titularitat Real

  PUBLICAT: 04 · 07 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Dret Mercantil i Societari

  Arran de la publicació d’una nova directiva europea, el Govern Espanyol ha encomanat al Registre Mercantil que centralitzi l'obtenció de les dades de titularitat real de les societats. No obstant, aquest fet ha estat objecte de recurs per part del Consell General del Notariat en considerar que ells ja posseeixen un registre que dóna compliment a la normativa europea.

  En el document adjunt podreu ampliar la notícia i implicacions de la mateixa.

  RIBAS ÀLVAREZ ADVOCATS

 • Resolució sancionadora de la Comissió Europea sobre el càrtel de fabricants de vehicles industrials

  PUBLICAT: 05 · 05 · 2017 Dret Mercantil i Societari

  PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ SANCIONADORA DE LA COMISSIÓ EUROPEA SOBRE EL CÀRTEL DELS FABRICANTS DE CAMIONS I POSSIBILITAT DE RECLAMACIÓ PER PART DELS COMPRADORS PERJUDICATS

  A principis del mes d'abril, el Diari Oficial de la Unió Europea va publicar un resum de la decisió de la Comissió Europea pel que fa al procediment sancionador contra els principals fabricants europeus de vehicles industrials.

  En el document adjunt, expliquem a què fa referència aquest procediment sancionador, amb el detall de les marques dels fabricants implicats, i us donem unes pautes a seguir en el cas d'haver comprat un vehicle de les companyies sancionades entre els anys 1997 i 2011.

  Per a informació addicional, no dubtin en posar-se en contacte amb el nostre despatx.

  Joan Vidal i Vidal
  Advocat

 • La Plus-Vàlua Municipal

  PUBLICAT: 07 · 03 · 2017 Dret tributari

  LA PLUS-VÀLUA MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL

  Recentment, la Sentència del Tribunal Constitucional dictada el dia 16 de febrer de 2017, en referència a una qüestió d’inconstitucionalitat promoguda envers una Norma Foral de Gipuzkoa, ha declarat que l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (la plus-vàlua municipal) és contrari a la Constitució  Espanyola en la mesura que sotmeti a tributació situacions en les que realment no hi hagi hagut un augment del valor del terreny de naturalesa urbana, quan es porta a terme la seva transmissió.

  Per a informació addicional, vegeu els documents adjunts.

  Ribas Àlvarez Advocats