// Cercador


// Butlletí

 • Informació al dia - Octubre 2016

  PUBLICAT: 31 · 10 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Assessoria Laboral

  ELIMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ DE DISPOSAR DE LLIBRE DE VISITES PER A LA INSPECCIÓ DE TREBALL

  El passat 10 de juny de 2016 es va dictar l’Ordre Ministerial ESS/1452/2016 que suposa la completa eliminació de l’obligació de les empreses de disposar del Llibre de Visites d’Inspecció de Treball, tant en format físic (paper) com en format electrònic. Així, ja no serà necessari que les empreses disposin del Llibre de Visites en els centres de treball.

  Aquesta ordre trasllada de les empreses a la Inspecció de Treball i Seguretat Social l’obligació relacionada amb la necessitat de documentar i de deixar constància de les actuacions inspectores realitzades, tant en les visites a les empreses com en les compareixences d’aquestes a les oficines de la Inspecció de Treball.

  Per donar compliment a aquest canvi, s’ha aprovat un nou model electrònic per a les diligències efectuades pels Inspectors de Treball, que hauran d’omplir i documentar els propis Inspectors de Treball o els Subinspectors Laborals,  tant per a les actuacions realitzades als centres de treball com a les oficines d’Inspecció.  Així, en cas d’una actuació inspectora, estendran una diligència examinant la matèria i realitzant els aclariments que corresponguin, i haurà de ser conservada per un termini de 5 anys.

  Així doncs, es trasllada als funcionaris les obligacions de documentar i deixar constància de les actuacions inspectores, alliberant així a les empreses d’haver de tenir el Llibre de Visites on fins aleshores quedaven registrades les diligències d’Inspecció.

  Pel que fa al llibre que les empreses disposàvem fins ara, deixa de tenir vigència. Recomanem guardar-lo a efectes de disposar de la informació de les diligències que s’hagin realitzat fins ara.

  Una salutació cordial,

  David Carbonés i Andorrà
  Assessor Laboral

 • Informació al Dia - Juny 2016

  PUBLICAT: 30 · 06 · 2016 Assessoria Laboral

  OBLIGATORIETAT DE REGISTRAR LA JORNADA LABORAL DELS TREBALLADORS

  La seva empresa porta un registre de jornada diària?

  Totes les empreses hauran d'instaurar sistemes per registrar la jornada i aplicar-ho a tots els treballadors. El registre diari de jornada ha d'existir en totes les empreses de forma obligatòria independentment de la seva activitat o mida, ja sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals, reflectint-se, dia a dia i de forma individual per cada treballador, la jornada diària realitzada. Així ho ha manifestat la sala del social de  l'Audiència Nacional en tres sentències recents.

  El que diu l'Audiència Nacional:

  L'Audiència Nacional considera, en tres sentències recents, amb dates 4/12/2015, 19/2/2016 i 6/05/2016, que l'obligació de registre de la jornada de cada treballador que estableix l'article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors (ET) "a l'efecte del còmput d'hores extraordinàries", s'estén a tots els casos i no queda condicionada a la realització efectiva d'hores extres, ni als contractes a temps parcials, en els quals ja era obligatori per aplicació del RD llei 16/2013. Per tant n’estén la seva obligació de registre als contractes a temps complert.

  En realitat, l'exigència de portar un control diari de la jornada sempre ha estat en l'Estatut dels Treballadors, però vinculada al còmput de les hores extres. Així que, si els treballadors no feien hores extres, s’interpretava com a no  obligatori portar aquest control. Però l'Audiència Nacional ha sentenciat que totes les empreses han d'efectuar el registre diari de les jornades de cada treballador. Si no ho fan, estaran incomplint la llei.

  Obligacions derivades del Registre diari de jornada:

  • No existeix un format o model legal en concret, (pot ser en suport paper o informàtic).
  • El Registre ha de ser diari, incloent l’horari d’entrada i de sortida de cada treballador. Es totalitzarà en el període fixat per l’abonament de la retribució (nòmina mensual). Cal diferenciar jornada ordinària, hores extres i hores complementàries.
  • El registre ha de tenir les dades de l’empresa i del treballador i s’haurà de signar per la Direcció i pel propi treballador.
  • S’entregarà còpia del registre, junt amb la nòmina, al treballador, i còpia als representants legals dels treballadors.
  • Disposar dels registres físicament a l’empresa, per si els requereix una inspecció de treball.  
  • Guardar els registres dels darrers 4 anys.

   

  És un registre diari de jornada, del que posteriorment es podrà inferir i controlar l'efectiu compliment de la jornada de treball i/o la realització d’hores extres. Es produeix d'aquesta manera un triple control o fiscalització:

  • Per als treballadors a títol individual i personal, perquè l'empresa té l'obligació de lliurar mensualment els corresponents resums derivats dels registres diaris a cada treballador.
  • Per part de la representació legal dels treballadors, que en exercici de les seves facultats d'informació i control té dret a rebre còpia dels registres diaris de jornada previstos en l'article 35.5 ET.
  • Per part de la Inspecció de treball.

   

  ENS CONSTA QUE LA INSPECCIÓ DE TREBALL JA HA INICIAT UNA CAMPANYA PER  INTENSIFICATR AQUEST CONTROL EN MATÈRIA DE COMPLIMENT DE JORNADA DE TREBALL I REALITZACIÓ D’HORES EXTRES.

  Per tant, la recomanació de Ribas-Àlvarez, és la d’implantar els mecanismes de registre de jornada per a tots els treballadors. Per això, ens posem a la seva disposició per facilitar-los diferents sistemes de registre i donar-los totes les instruccions necessàries pel seu correcte compliment, i per evitar així possibles sancions per part de la Inspecció de Treball.

   

  Una salutació cordial,

  Àrea Laboral

 • Informació al Dia - Març 2016

  PUBLICAT: 31 · 03 · 2016 Assessoria Laboral, Recursos Humans

  COMPATIBILITAT ENTRE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ I EL TREBALL PER COMPTE PROPI: ELS AUTÒNOMS  EMPRESARIS INDIVIDUALS I ADMINISTRADORS DE SOCIETATS. EL CAS PARTICULAR DELS MUTUALISTES DE COL·LEGIS PROFESSIONALS

  JUBILACIÓ COMPATIBLE ENTRE TREBALL PER COMPTE PROPI (AUTÒNOMS) I PENSIÓ DE JUBILACIÓ

  Conforme a l'estipulat en la normativa de Seguretat Social, la pensió de jubilació, com a norma general, és incompatible amb la realització de qualsevol feina del pensionista, per compte d'altri o propi, que doni lloc a la seva inclusió en el règim general o en algun dels règims especials.

  Excepcions:

  No obstant això, existeixen certes excepcions previstes legalment, especialment arran de l'entrada en vigor del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors autònoms i que preveuen la compatibilitat de la pensió de jubilació, en la seva modalitat contributiva, amb la realització de qualsevol feina per compte propi del pensionista.

  Compatibilitat entre la pensió de jubilació i la feina a partir del 17-03-2013 (jubilació activa establerta per RDL 5/2013). Requisits:

  - L'accés a la pensió haurà d'haver tingut lloc una vegada complerta l'edat ordinària o legal de jubilació, que en cada cas resulti d'aplicació sobre la taula transitòria. Per al 2016, 65 anys (si és superior a 36 anys de cotització).

  - El percentatge aplicable a la respectiva base reguladora a l'efecte de determinar la quantia de la pensió causada ha d'arribar al 100% (és a dir, sense tenir coeficients reductors). El que vol dir que ha d'haver cotitzat com a mínim 35 anys (carrera complerta).

  - La feina compatible es podrà realitzar a temps complet o a temps parcial.

  - Cotització: durant la realització del treball per compte propi, els empresaris cotitzaran a la Seguretat Social únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals.

  QUINA QUANTITAT DE PENSIÓ DE JUBILACIÓ ES PERCEBRÀ EN LA MODALITAT DE JUBILACIÓ COMPATIBLE?

  Autònoms Empresaris Individuals i Administradors de Societats:

  La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà l’equivalent al 50% de l'import resultant en el reconeixement inicial, qualsevol que sigui la jornada laboral o l'activitat que realitzi el pensionista.

  Finalitzada l'activitat per compte propi, es restablirà la percepció íntegra de la pensió de jubilació amb la mateixa base reguladora inicial (100% de la pensió de jubilació).

  Cas particular dels mutualistes de Col·legis professionals:

  Complementarietat d'ingressos per compte propi per professionals col·legiats, amb la pensió de jubilació

  És compatible percebre el 100% de la pensió amb treballs que requereixin l’afiliació a la mutualitat d'un Col·legi professional (p.e.: metges, arquitectes, enginyers, advocats, que necessàriament estiguin afiliats a la mutualitat del seu Col·legi professional).

   

  David Carbonés i Andorrà
  Assessor Laboral