// Cercador


// Butlletí

 • La necessitat d’assessorament professional en la venda d'una activitat o societat

  PUBLICAT: 03 · 11 · 2016 Consultoria de Gestió i Estratègia

  La transmissió (venda) d’un negoci pot ser una bona opció, tant pel que vol deixar l’activitat com per l’empresari que la vol adquirir. Durant aquest procés cal fer una valoració professional de la societat o activitat, veure quina opció és mes adient i analitzar bé el destí dels treballadors, els deutes, les marques, etc. Els mètodes de valoració que es poden utilitzar varien molt segons el tipus de comerç o activitat industrial, però sobretot cal controlar els aspectes fiscals i jurídics del traspàs de l’activitat. Cal tenir en compte el següent:

  - Terminis. El canvi de propietari i/o de direcció s’ha de comunicar convenientment, segons l’activitat. Pels clients, inversors, proveïdors i entitats financeres.

  - Negociació sobre el valor de l’empresa i treball professional amb dades i documents. Les parts poden tenir una idea durant la negociació estratègica, però cal també destinar esforços i treball de professionals a analitzar amb dades fiables i realistes la rendibilitat de l’empresa o activitat que es ven, els passius o actius que cal identificar i limitar l’abast de les seves conseqüències, revisar exhaustivament documents legals. A més, un cop assolit l’acord sobre les condicions de la venda, cal firmar el document públic o privat, i hi pot haver canvis o dubtes en el darrer moment que poden frustrar l'operació o demorar-la molt, si no s’han especificat molt bé, des del principi, les expectatives de cada part i la concreció de l’acord.

  - Els deutes.  No són transmesos al nou propietari automàticament, cal fer un pacte específic al respecte, i normalment el canvi de deutor ha de ser comunicat i validat pel creditor. En cas contrari, pot existir un conflicte i el creditor podría demanar a l'anterior empresari que assumeixi el deute. De la mateixa forma, pels crèdits que tingui pendent de cobrar, en cas d’absència de pacte, el nou empresari no els assumeix i no podrà exigir que es paguin.

  - La plantilla. Se sol mantenir les condicions dels treballadors i els seus drets, i durant la negociació és una qüestió que cal tractar amb molta cura.

  - Autoritzacions administratives. El nou propietari ha de complir totes les condicions que es varen observar per obtenir la llicència anterior.

  - Aspectes impositius. La possibilitat de transmetre l’empresa com a unitat autònoma que pot funcionar sola permet que no estigui dubjecte a IVA i ITP. També es poden vendre les participacions de la societat i es pot pactar que l’antic propietari es vinculi a la mateixa durant un temps, per transmetre coneixements d’importància.

  Joan Ernest Ribas i Donato.

 • Informació al Dia - Maig 2016

  PUBLICAT: 31 · 05 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Assessorament i Gestió Mediambiental

  QUINES SÓN LES PRINCIPALS OBLIGACIONS I LIMITACIONS QUE TINC COM A PROPIETARI D’UN HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC?

  Un habitatge d’ús turístic és aquell habitatge el propietari del qual el cedeix a tercers a canvi d'un preu per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any.

  L'habitatge s'ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:

  1/ Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.

  2/ No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.

  3/ Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.

  Abans de començar l'activitat d'habitatge d'ús turístic cal presentar, a l'Ajuntament del municipi on s'ubica l'habitatge, una comunicació prèvia d'inici d'activitat degudament formalitzada pel propietari, i l’Ajuntament l’ha de presentar a la Generalitat de Catalunya.

  Les obligacions dels propietaris són:

  - Facilitar als usuaris i veïns el telèfon d'atenció immediata de consultes i incidències.

  - Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge (telèfons per reparacions, etc).

  - Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones allotjades, a través del web dels Mossos d'Esquadra Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge.

  - Recaptar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), vigent des de 2012.

  - Disposar de fulls de reclamació, denúncia.

  Cal destacar també que la Generalitat de Catalunya desenvolupa, des de fa temps, una important ofensiva contra la comercialització de pisos turístics il·legals, per sancionar tant als portals que els anuncien com als propietaris de pisos de lloguer per dies que no exhibeixin amb claredat el seu número de registre de Turisme de Catalunya (el número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya (RCT) ha de ser exhibit juntament amb qualsevol anunci de lloguer per dies).

  No fer-ho implica multes, encara que l’habitatge compti amb la llicència corresponent. Per aquesta activitat il·legal, es castigarà tant a l'anunciant o portal, com al propietari que no compleixi la normativa. En aquests casos, la llei de turisme de Catalunya estableix sancions que van dels 3.001,00€ als 30.000,00€, i el tancament de l’establiment amb la corresponent pèrdua de la llicència.

  Com sempre, si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb aquest despatx.

  Olga Ginesta i Madruga
  Àrea Fiscal