tornar
 • El pagament de l'IBI en la compravenda d'immobles

  PUBLICAT: 18 · 10 · 2016 Dret tributari

  Actualment, el venedor té dret a repercutir al comprador la part proporcional de l’IBI fins a final d’any – excepte si en el document de compravenda s’ha pactat expressament el contrari-. El Tribunal Suprem ha establert doctrina, en sentència de 5 de juny de 2016, sobre la repercussió d'una part de l'IBI al comprador per part del venedor, que l’havia pagat en la seva totalitat.   

  En relació a qui ha de pagar l'IBI després de la compravenda d'un immoble, el responsable de pagar l'impost sobre béns immobles (IBI) és la persona que en sigui propietària l’1 de gener. Per tant, si es realitza la compra de l'immoble amb posterioritat a aquesta data, l'ajuntament no podrà exigir-li el pagament d'aquest impost fins a l'any següent.

  Fins ara, respecte al que comprador i venedor podien fer en relació amb l'IBI de l'any de la transmissió, s'acceptava que el venedor assumís l'IBI de tot l'any, i que la repercussió al comprador de la part proporcional als dies que faltessin fins a finalitzar l'any només era possible si es pactava expressament. Però existia jurisprudència contradictòria sobre si el venedor podia repercutir-ho al comprador, sense acord exprés a aquests efectes.  

  La Sentència del Tribunal Suprem, de 15 de juny de 2016, aclareix la qüestió en establir com a doctrina jurisprudencial que el venedor té dret a repercutir al comprador la part proporcional de l'IBI pels dies pendents fins a final d'any, excepte si s'ha pactat expressament el contrari. Si actuen com a compradors, cal fer constar en l'escriptura de compravenda aquesta renúncia. D’altra part, també cal considerar la possibilitat que els venedors puguin acudir als tribunals per recuperar part de l'impost que van abonar de més, en el seu dia, en determinats casos.

  Joan Vidal i Vidal.
  Director de l'Àrea.