tornar
 • Fraccionament de l'ITP en la compra d'un habitatge

  PUBLICAT: 12 · 12 · 2016 Dret tributari

  El contribuent té dret a demorar el pagament total del deute tributari o a repartir l’import del deute en varis pagaments parcials, sempre que es formuli la sol·licitud en el termini legalment establert, tot i que darrerament i donats els baixos tipus d’interès en el sector bancari, l’Agència Tributària està considerant restringir les concessions d’ajornaments en els pagaments d’impostos. 

  La concessió de l’ajornament comporta, amb caràcter general, l’obligació de pagar els interessos de demora corresponents. 

  Existeixen determinats supòsits especials d’ajornament o fraccionament, com per exemple en l’Impost sobre Successions o en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD). 

  Fraccionament de l’ITP en la compra d’un habitatge. 

  Com a comprador particular d’un habitatge, haurà de pagar l’ITP; recordi que la normativa estableix per aquest impost un supòsit especial de fraccionament del pagament en cas d’adquisició d’habitatge habitual amb una superfície útil no superior a 120 m2.

  Els requisits són:

  - S’ha de sol·licitar l’ajornament; en general, el termini es de 30 dies hàbils des de la data d’adquisició.

  - Ha de consistir en l’adquisició d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent de l’interessat, amb superfície útil màxima de 120 m2.

  - El pagament del ITP, depenent de la quantia a pagar, es pot fraccionar en tres anualitats com a màxim, amb interessos de demora a favor d’Hisenda (el 3,75% per 2016).

  A part dels requisits esmentats, cal tenir en compte que:

  - L’Administració pot sol·licitar que s’acreditin les dificultats de tresoreria transitòries per pagar el deute.

  - Per a deutes a partir de 30.000,00 euros serà necessari aval.

  Es poden posar en contacte amb aquest despatx per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

  Ma Àngels Adroher i Recasens
  Àrea jurídica