tornar
 • Informació al Dia - Abril 2016

  PUBLICAT: 30 · 04 · 2016 Dret Civil, patrimonial i immobiliari, Dret administratiu

  LA TRANSMISSIÓ DE DADES PERSONALS ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES HA DE SER PRÈVIAMENT INFORMADA A LA PERSONA INTERESSADA

  En aquesta ocasió els volem fer ressò de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 1 d'octubre de 2015, que resol els dubtes interpretatius sorgits arran de la transmissió de dades personals entre dues administracions públiques, que foren utilitzades per una finalitat diferent a la prevista en el moment de la seva comunicació per part de l'interessat.

  La referida Sentència conclou que la transmissió de dades personals per part d'una administració pública a una altra, i el seu conseqüent tractament, sense haver-ne informat prèviament a la persona afectada, és contrària a la Directiva 95/46/CEdel Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, i especialment a l'exigència de tractament lleial de les dades personals que recull la referida Directiva. D'aquesta conclusió només estarien exclosos aquells casos excepcionals que preveu la pròpia Directiva, on l'Estat hagués establert legalment una no aplicació o limitació de la referida obligació d'informació.

  Què significa realment?

  Significa que les administracions no poden seguir ocultant el que han vingut ocultant fins ara. Per exemple, si un ajuntament cedeix les seves dades personals a la Seguretat Social, els ho ha de comunicar, o quan les cedeix a la diputació per tal de gestionar el cobrament d'una multa de trànsit. I el mateix passa amb les dades que una administració, sigui quina sigui, cedeix a l'Agència Tributària. D'alguna manera, el que fa la sentència és exigir el seguiment d'un protocol d'avís al ciutadà quan les administracions cedeixen les seves dades personals.

  De quina manera ens afecta o què podem fer si l’administració no ho compleix?

  L’efecte més immediat que ens podem trobar és que si, per exemple, un ajuntament ens ha obert un expedient sancionador i el tràmit de recaptació el delega a la Diputació o a l’Agència Tributària sense haver-nos comunicat la cessió de les nostres dades a aquestes administracions, és possible poder plantejar i argumentar un recurs dirigit a obtenir la nul·litat de l’actuació que dugui a terme la Diputació o l’Agència Tributària.

  De la mateixa manera, en aquelles situacions on hi ha convenis entre les administracions on es deleguen l’exercici de determinades competències, per exemple en la gestió de taxes i impostos municipals cedida a les diputacions, pot donar lloc a la possibilitat de demanar la nul·litat de l’expedient administratiu corresponent (sigui de gestió, de liquidació, de sanció, etc.) si per a la seva resolució s’han utilitzat dades personals transferides d’una altra administració, sense haver-ne estat prèviament informades les persones afectades.

  Des del nostre despatx, estem a la seva disposició i els oferim els nostres serveis professionals per tal d’estudiar si en cada cas concret s’ha pogut donar una transmissió no informada de dades personals i la possibilitat de poder plantejar el recurs corresponent.

  Joan Vidal i Vidal
  Advocat