tornar
 • Informació al Dia - Agost 2016

  PUBLICAT: 31 · 08 · 2016 Fiscal Societats

  OBLIGATORIETAT DE DIPOSITAR ELS COMPTES ANUALS AL REGISTRE MERCANTIL. APLICACIÓ PER PART DE L’ICAC DEL RÈGIM SANCIONADOR


  Les Societats tenen l’obligació de dipositar els Comptes Anuals (memòria i estats financers) al Registre Mercantil, (si la seva empresa ja compleix l’obligació no li és d’aplicació aquesta nota informativa que li lliurem). La novetat de la que volem informar és que fins ara l’ICAC no havia sancionat el no compliment d’aquesta obligació, per tant si fos el cas s’hauria d’estudiar la situació de la societat i avaluar-ne el risc.

  L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha començat a aplicar l’article 283 del Text Refós de la llei de Societats de Capital, que estableix sancions econòmiques per la no presentació en termini dels COMPTES ANUALS (CCAA) de les societats.

  Tot i que aquest article ha figurat sempre en aquesta llei, l’ICAC no havia procedit a la seva aplicació fins ara.

  Aquesta sanció no és l’única conseqüència de no presentar els CCAA en el termini establert per la normativa. Tot seguit revisarem l’obligació i les conseqüències més immediates del seu incompliment.

  Termini per l’aprovació dels CCAA i el seu dipòsit

  En el transcurs del mes següent a l’aprovació dels Comptes Anuals, les societats han de presentar al Registre Mercantil del seu domicili social, pel seu dipòsit, la certificació dels acords d’aprovació dels CCAA i aplicació dels resultats per part de la Junta General d’Accionistes, juntament amb còpia dels CCAA, a més dels informes de gestió i auditoria, si la societat en tingues obligació. Les societats que han auditat a petició de la minoria, també tenen l’obligació de dipositar l’informe d’auditoria. (Art. 279 de la llei de Societats de Capital). 

  El temps transcorregut entre el final de l’exercici i l’aprovació de Comptes no potser superior als sis mesos.

  Un cop aprovats els Comptes, es disposa d’un mes per presentar la documentació al Registre Mercantil.

  Una societat que acabi el seu exercici social el 31 de desembre, hauria d’aprovar els Comptes, com a molt tard, el 30 de juny de l’any següent i dipositar-los el 30 de juliol de l’any de l’aprovació.

  Tanmateix si la societat aprovés els Comptes en una data anterior al 30 de juny, el termini d’un mes per dipositar-los, es comptaria des d’aquella data.

  Conseqüències de l’incompliment dels terminis

  • L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) té potestat per imposar sancions pel retard en la presentació dels CCAA, les sancions tenen valors compresos entre 1.200 i 60.000 Euros i es calculen prenent en consideració la xifra de negocis coneguda i el valor total de l’actiu de la societat de l’últim Impost de Societats presentat.
  • Si un cop acabat l’exercici transcorre més d’un any sense dipositar els CCAA i la documentació que els acompanya, el Registre Mercantil procedirà al tancament provisional de la fulla registral de la societat, el que implica que no s’inscriurà cap document a la mateixa, excepte els de l’article 378 del Reglament del Registre Mercantil (pràctica ja habitual per part dels Registres Mercantils).
  • Possible derivació de les responsabilitats als administradors pels danys que l’incompliment pugui causar a terceres persones, entre ells els socis de la societat. Aquest punt pot ser molt important en el cas que la societat presenti concurs de creditors. (Art. 236 de la llei de Societats de Capital).

   

  Jordi Bonmatí i Roura
  Assessor Fiscal i Advocat