tornar
 • Informació al dia - Desembre 2016

  PUBLICAT: 12 · 12 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  AUGMENT DELS CASOS EN QUÈ NO ES PODRÀ DEMANAR AJORNAMENT D'IMPOSTOS

  El passat dissabte 3 de desembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, pel que s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. Entre les diferents mesures aprovades destaca la introducció de nous casos en els que no es podrà demanar ajornament i/o fraccionament d’impostos.

  A partir del dia 1 de gener de 2017 NO es podrà sol·licitar ajornament i/o fraccionament dels següents deutes tributaris:

  a) Retencions (models 111, 115, 123,...). En cap cas. S’elimina l’exempció que permetia demanar ajornament en casos excepcionals.

  b) En el cas de concurs de creditors, els deutes tributaris que tinguin la consideració de deutes contra la massa.

  c) Les liquidacions que resultin de l’execució de resolucions fermes totalment o parcialment desestimades quan prèviament hagin estat suspeses.

  d) Les liquidacions de tributs que hagin de ser legalment repercutits (per exemple: l’IVA). Només es podrà ajornar si justifiquem que les quotes repercutides no s’han efectivament cobrat.

  e) Els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats (models 202 i 222).

  Si es presenta una sol·licitud d’ajornament i/o fraccionament en algun d’aquests casos, la sol·licitud es tindrà per no presentada, amb el que automàticament el deute es tindrà per no pagat en termini voluntari i s’entrarà en període de recaptació executiva amb les sancions corresponents.

  Aquestes limitacions només afectaran a les liquidacions generades a partir de 1 de gener de 2017, per tant les corresponents al mes de desembre o al quart trimestre de l’any 2016. No afectaran als ajornament i/o fraccionaments sol·licitats anteriorment i que estiguin pendents de resposta per part de l’Agència Tributària, com ara una sol·licitud d’ajornament d’IVA del mes de novembre de 2016 que tinguem pendent de resposta.

  Atentament,

  Josep Bundó i Gelada
  Assessor Fiscal