tornar
 • Informació al dia - Febrer de 2017

  PUBLICAT: 27 · 02 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  EL PROCEDIMENT MONITORI. LA SEVA IDONEÏTAT PER LA RECLAMACIÓ DE DEUTES

  Davant una situació de morositat disposem de diversos mitjans per tal de reclamar extrajudicialment el pagament, ja sigui requerint el deutor personalment, telefònicament, via fax, via e-mail, mitjançant carta certificada, burofax o requeriment notarial. Tanmateix, quan el deutor s’oposa o actua amb passivitat davant el requeriment rebut, ens veurem obligats a acudir a la via judicial per poder exigir el pagament del deute.

  L’opció del procediment monitori

  La Llei d’Enjudiciament Civil preveu l’opció d’acudir a un procediment judicial relativament àgil, flexible i simplificat de reclamació de deutes dineraris de qualsevol import, que siguin líquids, determinats, vençuts i exigibles, que es puguin acreditar documentalment. És l’anomenat procediment monitori.

  Què necessitem per plantejar un procediment monitori?

  -  Acreditar la realitat del deute: la llei preveu diversos mitjans de prova com poden ser documents signats pel deutor o bé segellats per ell amb empremta, marca o senyal d’identificació, factures, albarans de lliurament, certificacions, telegrames, telefax o qualsevol altre document que documenti el crèdit entre creditor i deutor.

  -  Preparar una sol·licitud de reclamació del deute: que anirà dirigida al Jutjat de Primera Instància que correspongui al domicili del deutor.

  -  Liquidar una taxa judicial de 100 €, si el creditor és una persona jurídica.

  No s’exigeix legalment la intervenció inicial d’advocat ni de procurador, si bé recomanem assessorar-se amb un advocat a fi de valorar les proves pertinents i garantir una correcta preparació del procés.

  Quins tràmits segueix aquest procediment?

  Cal presentar la sol·licitud inicial al Servei Comú de registre dels Jutjats de la localitat corresponent, i el Jutjat competent farà arribar la reclamació al deutor. Aquest disposarà del termini de 20 dies hàbils per pagar voluntàriament o bé oposar-se al·legant els motius pels que entén que no li correspon pagar.

  En el cas que el deutor pagui l’import reclamat, l’expedient haurà finalitzat. En el cas d’oposició fonamentada del deutor, el Jutjat acordarà iniciar un procediment judicial en el que s’hauran d’aportar totes les proves de les que disposin les parts i seguir els tràmits corresponents fins la celebració d’un judici, si abans no arriben a un acord. Ara bé, si el deutor no paga ni tampoc al·lega cap motiu d’oposició i deixa passar el termini de 20 dies des del requeriment judicial, es podrà demanar l’execució  del deute procedint a l’embarg dels seus béns. En aquests casos, les actuacions davant el Jutjat requeriran la intervenció d’advocat i procurador.

  A Ribas Àlvarez estem especialitzats en la reclamació de morosos, i per això els oferim els nostres serveis professionals per tal d’estudiar el seu cas concret i valorar les accions a emprendre.

  Joan Vidal i Vidal
  Advocat