tornar
 • Informació al Dia - Gener 2016

  PUBLICAT: 30 · 01 · 2016 Fiscal Individual, Fiscal Societats, Dret hipotecari i registral

  TRIBUTACIÓ DE LES NOVACIONS I SUBROGACIONS DE CRÈDITS HIPOTECARIS 

  La llei 2/1994, de 30 de març, per la qual es regula la subrogació i modificació de préstecs hipotecaris en el seu article 9, estableix que “les escriptures públiques de novació modificativa de préstecs hipotecaris pactats de comú acord entre creditor i deutor, sempre que el creditor sigui una de les entitats a què es refereix l’article 1 d’aquesta Llei (entitats financeres) i la modificació es refereixi a la millora de les condicions del tipus d’interès, inicialment pactat o vigent o a l’alteració del termini estaran EXEMPTES de la modalitat gradual d’Actes Jurídics Documentats” (Aquest Impost actualment suposa l’aplicació d’un percentatge entre el 0,1 % i l’1,8 % sobre el valor documentat a l’escriptura en funció del fet imposable).  El mateix preveu en el seu article 7 pel que fa a les subrogacions d’hipoteca.

  En aquest mateix sentit es va pronunciar més recentment la Direcció General de Tributs en la seva Resolució núm. 5/2014 confirmant que la subrogació i novació de crèdits hipotecaris estan exempts de tributació en els termes establerts a la llei 2/1994 de 30 de març.

  Cal remarcar que en l’àmbit de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats s’equiparen les figures jurídiques de préstec i crèdit hipotecari, per tant, a ambdós contractes els és aplicable l’exempció.

  En conclusió, per poder aplicar l’exempció de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats a les novacions i subrogacions de préstecs i crèdits hipotecaris s’han de reunir els següents requisits:

  - Préstec o crèdit hipotecari concertat amb una entitat financera.

  - Que l’objecte de modificació sigui el tipus d’interès o el termini.

  Donada la confusió que hi ha hagut en la tributació de novacions i subrogacions de crèdits hipotecaris, es pot donar algun cas que en lloc d’aplicar l’exempció prevista per l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats s’hagi aplicat el tipus impositiu establert per a la constitució de préstecs hipotecaris i en conseqüència s’hagi declarat subjecte a l’Impost ingressant la quantitat corresponent.

  En aquests casos el contribuent té dret a la devolució de l’ingrés indegut i interessos corresponents per part de l’Agència Tributària de Catalunya, sempre i quan no hagi transcorregut el període legalment establert per a la prescripció, és a dir més de quatre anys des de la data en què es va produir l’ingrés indegut.

  Si considera que pot estar afectat per un d’aquests casos amb dret a la devolució per ingressos indeguts, estem a la seva disposició per a l’estudi del cas concret i els oferim els nostres serveis professionals per tal de formular la pertinent reclamació de devolució d’ingressos indeguts davant l’Agència Tributària de Catalunya.

  Ma Àngels Adroher i Recasens
  Àrea jurídica