tornar
 • Informació al Dia - Juny 2016

  PUBLICAT: 30 · 06 · 2016 Assessoria Laboral

  OBLIGATORIETAT DE REGISTRAR LA JORNADA LABORAL DELS TREBALLADORS

  La seva empresa porta un registre de jornada diària?

  Totes les empreses hauran d'instaurar sistemes per registrar la jornada i aplicar-ho a tots els treballadors. El registre diari de jornada ha d'existir en totes les empreses de forma obligatòria independentment de la seva activitat o mida, ja sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals, reflectint-se, dia a dia i de forma individual per cada treballador, la jornada diària realitzada. Així ho ha manifestat la sala del social de  l'Audiència Nacional en tres sentències recents.

  El que diu l'Audiència Nacional:

  L'Audiència Nacional considera, en tres sentències recents, amb dates 4/12/2015, 19/2/2016 i 6/05/2016, que l'obligació de registre de la jornada de cada treballador que estableix l'article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors (ET) "a l'efecte del còmput d'hores extraordinàries", s'estén a tots els casos i no queda condicionada a la realització efectiva d'hores extres, ni als contractes a temps parcials, en els quals ja era obligatori per aplicació del RD llei 16/2013. Per tant n’estén la seva obligació de registre als contractes a temps complert.

  En realitat, l'exigència de portar un control diari de la jornada sempre ha estat en l'Estatut dels Treballadors, però vinculada al còmput de les hores extres. Així que, si els treballadors no feien hores extres, s’interpretava com a no  obligatori portar aquest control. Però l'Audiència Nacional ha sentenciat que totes les empreses han d'efectuar el registre diari de les jornades de cada treballador. Si no ho fan, estaran incomplint la llei.

  Obligacions derivades del Registre diari de jornada:

  • No existeix un format o model legal en concret, (pot ser en suport paper o informàtic).
  • El Registre ha de ser diari, incloent l’horari d’entrada i de sortida de cada treballador. Es totalitzarà en el període fixat per l’abonament de la retribució (nòmina mensual). Cal diferenciar jornada ordinària, hores extres i hores complementàries.
  • El registre ha de tenir les dades de l’empresa i del treballador i s’haurà de signar per la Direcció i pel propi treballador.
  • S’entregarà còpia del registre, junt amb la nòmina, al treballador, i còpia als representants legals dels treballadors.
  • Disposar dels registres físicament a l’empresa, per si els requereix una inspecció de treball.  
  • Guardar els registres dels darrers 4 anys.

   

  És un registre diari de jornada, del que posteriorment es podrà inferir i controlar l'efectiu compliment de la jornada de treball i/o la realització d’hores extres. Es produeix d'aquesta manera un triple control o fiscalització:

  • Per als treballadors a títol individual i personal, perquè l'empresa té l'obligació de lliurar mensualment els corresponents resums derivats dels registres diaris a cada treballador.
  • Per part de la representació legal dels treballadors, que en exercici de les seves facultats d'informació i control té dret a rebre còpia dels registres diaris de jornada previstos en l'article 35.5 ET.
  • Per part de la Inspecció de treball.

   

  ENS CONSTA QUE LA INSPECCIÓ DE TREBALL JA HA INICIAT UNA CAMPANYA PER  INTENSIFICATR AQUEST CONTROL EN MATÈRIA DE COMPLIMENT DE JORNADA DE TREBALL I REALITZACIÓ D’HORES EXTRES.

  Per tant, la recomanació de Ribas-Àlvarez, és la d’implantar els mecanismes de registre de jornada per a tots els treballadors. Per això, ens posem a la seva disposició per facilitar-los diferents sistemes de registre i donar-los totes les instruccions necessàries pel seu correcte compliment, i per evitar així possibles sancions per part de la Inspecció de Treball.

   

  Una salutació cordial,

  Àrea Laboral