tornar
 • Informació al dia - Maig 2017

  PUBLICAT: 29 · 05 · 2017 Fiscal Societats

  IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES 

  El dia 12 de maig de 2017 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la Llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, que ha entrat en vigor l’endemà de la seva publicació.

  D’acord amb el preàmbul de la Llei, aquest impost s’ha creat amb la voluntat de reduir la desigualtat de la distribució de la riquesa i contribuir a la redistribució de la renda, reduir les pràctiques d’ocultació de capacitat econòmica i incentivar un ús més productiu dels actius. En aquest sentit, l’impost té com a objecte gravar els béns no productius situats a Catalunya que formin part de l’actiu de les persones jurídiques i entitats que no estiguin afectes a l’activitat econòmica de la pròpia empresa.

  Constitueix el fet imposable de l’Impost la tinença del subjecte passiu, en la data de meritació de l’impost dels actius següents, sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

  - Béns immobles

  - Vehicles a motor amb potència igual o superior a 200 CV

  - Embarcacions de lleure

  -  Aeronaus

  -  Objectes d’art i antiguitats

  -  Joies

  La llei determina els supòsits en els quals aquests actius es consideren no productius a efectes de l’Impost:

  -  Actius cedits gratuïtament als propietaris, socis o sòcies vinculats directament o indirectament, que els destinen totalment o parcial a ús privat.

  -  Actius cedits onerosament als propietaris, socis o sòcies vinculats directament o indirectament, que els destinen totalment o parcial a l’ús privat, amb excepció que se’n pagui el preu de mercat i que treballin de manera efectiva a l’empresa rebent per això una retribució superior al preu de cessió.

  - Actius no afectats a cap activitat econòmica, amb excepció dels béns no productius amb preu d’adquisició inferior a l’import dels beneficis no distribuïts el mateix any d’adquisició de l’actiu i els deu anys anteriors.

  La base de l’impost està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius improductius valorats, en el cas dels immobles, pel seu valor cadastral, i en la resta de béns pel valor de mercat en la data de meritació. S´estableixen casos en que aquests béns no han de formar part de la base imposable d’aquest nou impost.

  La quota íntegra de l’impost es calcula per l’aplicació a la base liquidable d’un tipus progressiu situat entre el 0,21% i el tipus màxim del 2,75%.

  L’impost es merita anualment l’1 de gener, però en l’exercici 2017 la llei determina una excepció i es meritarà el 30 de juny, però no ha estat publicat el reglament ni el període de liquidació de l’impost.

  Per a qualsevol dubte o aclariment no dubti a consultar-nos.

  Atentament, 

  Anna Carina Ribas i Donato
  Advocada