tornar
 • Informació al Dia - Març 2016

  PUBLICAT: 31 · 03 · 2016 Assessoria Laboral, Recursos Humans

  COMPATIBILITAT ENTRE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ I EL TREBALL PER COMPTE PROPI: ELS AUTÒNOMS  EMPRESARIS INDIVIDUALS I ADMINISTRADORS DE SOCIETATS. EL CAS PARTICULAR DELS MUTUALISTES DE COL·LEGIS PROFESSIONALS

  JUBILACIÓ COMPATIBLE ENTRE TREBALL PER COMPTE PROPI (AUTÒNOMS) I PENSIÓ DE JUBILACIÓ

  Conforme a l'estipulat en la normativa de Seguretat Social, la pensió de jubilació, com a norma general, és incompatible amb la realització de qualsevol feina del pensionista, per compte d'altri o propi, que doni lloc a la seva inclusió en el règim general o en algun dels règims especials.

  Excepcions:

  No obstant això, existeixen certes excepcions previstes legalment, especialment arran de l'entrada en vigor del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors autònoms i que preveuen la compatibilitat de la pensió de jubilació, en la seva modalitat contributiva, amb la realització de qualsevol feina per compte propi del pensionista.

  Compatibilitat entre la pensió de jubilació i la feina a partir del 17-03-2013 (jubilació activa establerta per RDL 5/2013). Requisits:

  - L'accés a la pensió haurà d'haver tingut lloc una vegada complerta l'edat ordinària o legal de jubilació, que en cada cas resulti d'aplicació sobre la taula transitòria. Per al 2016, 65 anys (si és superior a 36 anys de cotització).

  - El percentatge aplicable a la respectiva base reguladora a l'efecte de determinar la quantia de la pensió causada ha d'arribar al 100% (és a dir, sense tenir coeficients reductors). El que vol dir que ha d'haver cotitzat com a mínim 35 anys (carrera complerta).

  - La feina compatible es podrà realitzar a temps complet o a temps parcial.

  - Cotització: durant la realització del treball per compte propi, els empresaris cotitzaran a la Seguretat Social únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals.

  QUINA QUANTITAT DE PENSIÓ DE JUBILACIÓ ES PERCEBRÀ EN LA MODALITAT DE JUBILACIÓ COMPATIBLE?

  Autònoms Empresaris Individuals i Administradors de Societats:

  La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà l’equivalent al 50% de l'import resultant en el reconeixement inicial, qualsevol que sigui la jornada laboral o l'activitat que realitzi el pensionista.

  Finalitzada l'activitat per compte propi, es restablirà la percepció íntegra de la pensió de jubilació amb la mateixa base reguladora inicial (100% de la pensió de jubilació).

  Cas particular dels mutualistes de Col·legis professionals:

  Complementarietat d'ingressos per compte propi per professionals col·legiats, amb la pensió de jubilació

  És compatible percebre el 100% de la pensió amb treballs que requereixin l’afiliació a la mutualitat d'un Col·legi professional (p.e.: metges, arquitectes, enginyers, advocats, que necessàriament estiguin afiliats a la mutualitat del seu Col·legi professional).

   

  David Carbonés i Andorrà
  Assessor Laboral