tornar
 • Informació al dia - Març 2017

  PUBLICAT: 31 · 03 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  HISENDA MODIFICA ELS CRITERIS SOBRE AJORNAMENTS I/O FRACCIONAMENTS D’IMPOSTOS

  Per mitjà de la nostra circular Ribas Àlvarez Informació al dia de desembre de 2016, us vàrem informar sobre les mesures aprovades en el Reial Decret-llei 3/2016 de 2 de desembre de 2016, eliminant la possibilitat de concedir ajornament i/o fraccionament d’impostos, com l’IVA, excepte que es justifiqués que les quotes repercutides no havien estat efectivament cobrades.

  En relació a aquesta modificació en els ajornaments i fraccionaments de deutes, el passat 13 de gener de 2017, l’Agència Tributària va publicar a la seva pàgina web un comunicat relatiu a l'aplicació de l'esmentat Reial Decret, en exclusiva per als autònoms. En concret, el comunicat establia la possibilitat de sol·licitar l'ajornament del seu IRPF i IVA en funció de l'import global del deute, i la tramitació dependria de si el deute fos superior o inferior a 30.000,00€.

  Davant les qüestions i dubtes suscitats pels efectes d’aquestes mesures, el Departament de Recaptació de l’Agència Tributària va publicar la instrucció 1/2017 de 18 de gener de 2017 per regular i revisar els criteris de gestió, ampliant a tots els contribuents la possibilitat de sol·licitar ajornament i/o fraccionament d’impostos. El criteri que se segueix actualment és el següent:

  - En cas de deutes que hagin de ser legalment repercutits (per exemple: IVA), iguals o inferiors a 30.000,00€, tant de persones físiques com jurídiques i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributària, es podran concedir els ajornaments, sense garanties, fins a un màxim de 12 terminis mensuals per a les persones físiques i de 6 terminis mensuals per a les persones jurídiques.

  - En cas de deutes que hagin de ser legalment repercutits (per exemple: IVA), superiors a 30.000,00€, tant de persones físiques com jurídiques i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributària, es podran concedir els ajornaments si es justifica que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades, fins a un màxim de 36 terminis mensuals segons el tipus de garantia aportada.

  Per tant, actualment és possible tornar a sol·licitar ajornament i/o fraccionament de les quantitats resultants de les autoliquidacions d’IVA.

  Aquest nou criteri no s’aplicarà en les retencions, ingressos a compte i pagaments a compte de l’Impost sobre Societats (models 202 i 222).

  David Carpena i Vilella
  Assessor Fiscal i Auditor de Comptes