tornar
 • Informació al dia - Octubre 2017

  PUBLICAT: 30 · 10 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Societats

  EL TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL EN EL TERRITORI NACIONAL

  Davant l’actual conjuntura política, el Govern de l’estat espanyol ha aprovat un Reial Decret Llei (RDL 15/2017, de 6 d’octubre) que facilita el trasllat de domicili social de les empreses dins el territori nacional.

  Què implica l’aprovació d’aquest Decret Llei?

  Aquest Decret Llei matisa i clarifica la reforma ja introduïda l’any 2015 mitjançant la qual es facultava a l’òrgan d’administració a poder traslladar el domicili social dins el territori espanyol, llevat disposició contrària dels estatuts.

  No obstant l’anterior, val a dir que, tot i la modificació esmentada la majoria d’estatuts socials no es varen modificar, reservant, en conseqüència, als administradors només la facultat per traslladar el domicili dins la mateixa població, i essent indispensable l’acord de la Junta en cas contrari.

  Què canvia?

  La modificació que s’incorpora arrel de l’aprovació d’aquest Decret Llei rau en el fet que la competència de l’òrgan d’administració prevaldrà sempre i quan, posteriorment a l’entrada en vigor del Decret Llei, la Junta no hagi aprovat una modificació estatutària que expressament declari a l’òrgan d’administració no competent per realitzar trasllats de domicili dins el territori nacional.

  En conseqüència amb l’anterior, a partir del dia 7 d’octubre de 2017 qualsevol societat amb domicili en el territori espanyol, pot traslladar el seu domicili sense acord de Junta, només amb l’acord de l’òrgan d’administració, independentment del que estableixin els seus Estatuts Socials.

  Es pot limitar la competència de l’òrgan d’administració en aquest aspecte?

  La única forma de limitar o modificar l’establert per aquest Decret Llei serà que, amb posterioritat al dia 7 d’octubre, la Junta expressament acordi una modificació estatuària que reculli la no competència de l’òrgan d’administració en aquest àmbit; limitant en conseqüència la seva facultat de traslladar el domicili social en la totalitat del territori espanyol.

  Quina diferència hi ha entre el domicili social i el domicili fiscal?

  Segons l’establert en l’article 9 de la Llei de Societats de Capital, el lloc designat en els estatuts socials com domicili de la societat ha de coincidir amb aquell en què es troba el centre de la seva efectiva administració i direcció, o en el qual radica el seu principal establiment o explotació. Ambdós criteris poden coincidir o no, podent-se triar, quan no hi ha coincidència, entre qualsevol d'ells.

  Per centre d'efectiva administració i direcció s'entén el lloc on es troba físicament l'òrgan d'administració.

  Per establiment o explotació principal s'entén la localització física on la societat desenvolupa el seu objecte social (fàbrica, centre comercial, instal·lacions, etc.).

  Segons l’article 48 de la Llei General Tributària, el domicili fiscal és el lloc de localització de l’obligat tributari en les seves relacions amb l’administració tributària.

  El domicili fiscal de les societats es trobarà en el domicili social, sempre que en aquest es localitzi la seva administració i la direcció dels seus negocis, és a dir, per l’administració tributària el domicili social i el domicili fiscal no han de ser necessàriament el mateix, ja que a efectes fiscals s’acceptaria que la direcció dels negocis o l’administració no es fessin en el domicili social.

  Estem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte, en cas que ho considerin convenient.

  Laura Pasqual i Lleonart / Jordi Bonmatí i Roura
  Advocada / Assessor Fiscal