tornar
 • Per què un model de compliance per a la meva empresa?

  PUBLICAT: 20 · 12 · 2016 Dret Mercantil i Societari, Compliance

  El concepte compliance o compliment normatiu fa referència a l’actuació conforme a la legalitat vigent en sentit ampli, pel que s’inclou dins el terme compliance el compliment de les obligacions procedents de la normativa civil, penal, administrativa, laboral, del mercat de valors, etc., però també de les directrius internes de la pròpia empresa, i en especial el seu codi ètic, el qual definirà el règim i el comportament que ha de tenir l’empresa envers totes les persones que desenvolupen la seva activitat dins del seu àmbit i hi mantenen algun tipus de relació (proveïdors, clients, col·laboradors, etc.).

  Tot i que sembla una obvietat que tothom vol complir amb la legalitat vigent, existeixen factors varis que provoquen que això sigui una tasca difícil d’aconseguir i que dins de la mateixa empresa es produeixin infraccions. És aquest un dels motius pels quals apareix el compliance, en el sentit de ser una eina de gestió empresarial que té com a objectiu prevenir i si fos el cas, identificar i sancionar les infraccions de lleis, regulacions, codis o procediments interns que es produeixin dins l’empresa.

  Amb la reforma del Codi Penal de l’any 2010, s’introdueix la responsabilitat penal de les persones jurídiques, i des de l’any 2015 el codi penal preveu en el seu art. 31.2 bis, que l’adopció per part de l’empresa d’un model compliance penal per evitar la comissió de delictes és causa d’exempció de responsabilitat penal per aquesta.

  Dins l’empresa, la prevenció penal s’ha de dur a terme efectuant un anàlisi del sector en el qual l’empresa desenvolupa l’activitat, redactant els corresponents protocols de prevenció i formant i sensibilitzant a tota persona que treballa a l’empresa, indicant-li els riscs que poden afectar a la companyia tenint en compte la seva feina dins la societat.

  A més a més, el model de prevenció de delictes ha de definir un mapa de riscs penals específic per l’empresa, pel que s’han d’articular mecanismes de control que permetin detectar conductes irregulars o sospitoses de infraccions. Per això, cal formar a tot el personal de l’empresa i sensibilitzar-lo del que poden comportar segons quines conductes dugui a terme. S’haurà d’establir un mecanisme a fi i efecte que qualsevol persona que tingui sospites que s’ha comès una actuació irregular ho pugui comunicar sense por a represàlies (canal de denúncies), i s’haurà de designar a una persona encarregada de vetllar per tot el compliment normatiu (compliance officer).

  Per últim, el model de compliance penal ha de reaccionar davant una conducta il·lícita sigui quina sigui la persona que l’hagi dut a terme (alt directiu, empleat o un tercer). Aquesta reacció suposarà una sanció a nivell intern de la pròpia empresa, així com, si s’escau, una revisió i millora del model per evitar que es torni a produir un incompliment normatiu i un mecanisme de defensa davant de l’autoritat judicial que conegui de l’il·lícit, que demostrarà que la societat ha adoptat mecanismes per tal d’eradicar pràctiques il·legals en el desenvolupament de la seva activitat, i també suposarà dotar de més garanties i confiança a totes les persones i empreses que accedeixen als nostres productes o vulguin contractar els nostres serveis.

  Pau Vila i Rutllan
  Advocat