tornar
 • Recursos a l'augment del valor cadastral dels seus immobles

  PUBLICAT: 27 · 10 · 2016 Dret tributari

  Des de fa un temps la Gerència Regional o Territorial del Cadastre està duent a terme una campanya per fer aflorar obres no declarades i així augmentar el valor cadastral dels immobles afectats. Aquestes actuacions se solen fer mitjançant un rastreig des de l'aire (fotografies satèl·lit) o recaptant dades a peu de carrer, buscant les irregularitats immobiliàries no declarades, comprovant si el que apareix en la Gerència Regional del Cadastre es correspon amb la realitat de l'immoble, i procedint a comprovar aquests immobles per contrastar-les amb les dades de l'oficina del Cadastre.

  L'Administració ha detectat que hi ha múltiples construccions i edificacions que no estan regularitzades, que s'han efectuat però no s'han comunicat al Cadastre i per tant la seva superfície i la que figura en aquest organisme no coincideix. Es busca detectar sobretot omissions de construccions, reformes, rehabilitacions i canvis d'ús en els immobles, i especialment la regularització de piscines.

  Quins efectes tenen per als contribuents aquestes regularitzacions? 

  El procediment de regularització té l'objectiu de donar d'alta en el Cadastre qualsevol alteració que s'hagi realitzat en l'immoble i que no hi ha estat declarada. Cal no oblidar, que cada vegada que es realitza una obra o canviem l'ús d'un immoble els contribuents titulars ho han de comunicar al Cadastre. El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració, i la regularització que, per cada dada inexacta o incompleta, detecta l'Administració té com a conseqüència:

  - L'exigència al contribuent d'abonar una taxa de 60 euros.

  - I es notifica l'augment del valor cadastral de l'immoble i per tant es paga més IBI. A més, molts impostos es calculen a partir del valor cadastral (plusvàlua municipal, imputació de rendes immobiliàries en l'IRPF, successions i donacions, actes jurídics documentats, etc.), per la qual cosa si augmenta l’IBI, augmentarà la seva tributació.

  El Cadastre automàticament envia una notificació al contribuent i alhora a l'Ajuntament perquè procedeixi a rectificar les liquidacions de l'impost sobre béns immobles (IBI) dels últims quatre exercicis no prescrits. 

  Quan els tècnics de l'administració detecten alteracions en els immobles, realitzen una valoració, i després el Cadastre envia al titular de l'immoble una “proposta de resolució amb acord d'alteració” on s'assenyala la metodologia emprada en la valoració així com el nou valor resultant.

  Es poden recórrer aquestes propostes cadastrals? 

  Sí, ja que en molts casos el Cadastre atribueix edificacions on no n'hi ha, la superfície és aproximada i no coincideix amb la real o bé atribueix construccions com piscines, pèrgoles, casetes, garatges a béns que no estan ancorats al sòl i que no constitueixen un element indivisible de l'immoble. Per tant, és important que verifiqui que el nou valor assignat és correcte i que no li imputen obres no realitzades i, si escau, presenti al·legacions abans que transcorrin 15 dies hàbils des de la notificació.

  Anna Carina Ribas i Donato
  Advocada