POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL GRUP D’EMPRESES DE RIBAS ALVAREZ

Abast de la política de protecció de dades personals 

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en  la presentació dels nostres serveis presencials, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat. 

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, informem que, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per RIBAS ALVAREZ. El grup està format per les empreses detallades a http://ca.ribasalvarez.cat/avis-legal/. 

Quines Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes?  

Serveis presencials: 

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

 

Servei

Dades

Finalitat i legitimació

Destinataris

Fiscal

Nom, cognoms, telèfon, mail, dades bancàries, dades econòmiques

Prestació del servei contractat

Previstos per llei

IRPF

Nom, cognoms, telèfon, mail, dades bancàries, dades econòmiques

Prestació del servei contractat

 

Previstos per llei

 

Laboral

Dades dels treballadors de l’empresa: Nom, cognoms, domicili, telèfon, mail, dades bancàries i les necessàries per establir la relació empresa-treballador

Retribució salarial, cotitzacions a la seguretat social, pla de riscos laborals i qualsevol gestió derivada de la relació empresa-treballador

Previstos per llei

Jurídic

Nom, cognoms, telèfon, mail, dades bancàries.

Dades sensibles.

Prestació del servei contractat.

En el cas del tractament de dades sensibles és necessari el consentiment.

 

Previstos per llei

 

Assegurances

Nom, cognoms, telèfon, mail, dades bancàries, dades econòmiques

Dades sensibles

Prestació del servei contractat.

En el cas del tractament de dades sensible es necessari el consentiment

Companyies asseguradores sota el marc de la llei

Lloguer espais

Nom, cognoms, telèfon, mail, dades bancàries.

Prestació del servei contractat

Previstos per llei

 

Newsletter

Enviament d’informació

Enviament d’informació de tipus tècnic. Sempre pot donar-se de baixa del servei

 

 

  On line:  

Apartat

Dades

Finalitat i legitimació

Destinataris

Contacta amb nosaltes

Nom, cognom, telèfon i mail

Respondre a la seva consulta legitimat per la seva sol·licitud

Ribas Alvarez

Butlletí

Nom, telèfon i mail

Inscripció al butlletí legitimat per al seu consentiment

Ribas Alvarez

Treballa amb nosaltres

Nom, cognom, telèfon i mail

Dades curriculars

Forma part de la borsa de treball de les empreses del grup, , accedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats.

 

Empreses subcontractades per realitzar el procés de selecció.

 

Si dins d’un servei concret es precisa el tractament de dades sensibles sempre serà sota el marc del compliment d’una llei.El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.RIBAS ALVAREZ utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades. 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals? 

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1) En compliment d'una relació contractual

2) Quan ens dona el seu consentiment.

3) Per interès legítim de RIBAS ALVAREZ en  promocionar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar                 

4) Compliment d'obligacions imposades per llei. 

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: protecciodades@ribasalvarez.cat 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials 

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals. El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment. 

Dades no pertinents 

RIBAS ALVAREZ adverteix a  l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. 

Quan  temps conservarem les seves dades? 

RIBAS ALVAREZ guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent. En el cas de la borsa de treball les seves dades es conservaran un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 15 dies, si no encaixa 

A qui comunicarem les seves dades? 

RIBAS ALVAREZ només cedirà les seves dades en aquells serveis en els què s'indica i en els casos previstos per una llei.  No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals. En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.  

Mesures de seguretat 

RIBAS ALVAREZ assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l'empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.  

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

Dret

Contingut

Canal d’atenció

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per RIBAS ALVAREZ

 

 

Presencial:

C/ Sèquia, 7 17001 Girona

 

On line:

protecciodades@ribasalvarez.cat

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.

Supressió

Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

-   Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

 

-   Quan RIBAS ALVAREZ no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic

Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant  la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat-

L’exercici del drets és gratuït

 

Xarxes socials 

El funcionament de les xarxes socials no estàsota el control deRIBAS ALVAREZ., i per tantla informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte. L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveisque presta RIBAS ALVAREZ. En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. 

L'usuari s'ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats 

 

RIBAS ALVAREZ no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social. 

RIBAS ALVAREZes reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

 Recomanacions als usuaris / usuàries 

      Revisar i llegir les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

  • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.
  • No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Anar amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.
  • No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests. 

 

Les xarxes socials gestionades per EMPRESA són: 

Xarxa

Adreça

Facebook

www.facebook.com/ribasalvarezgi

Twitter

www.twitter.com/ribasalvarezgi