Serveis professionals / Àrea Fiscal / Fiscal Societats

// Actualitat

 

Fiscal Societats

En aquest món tant ampli i amb continus canvis, els serveis que oferim estan orientats a empreses i entitats sense ànim de lucre. Estem especialitzats en tres grans grups:  pimes, grans empreses i entitats sense ànim de lucre (principalment fundacions i associacions). Oferim un servei integral pel compliment en tot moment de la normativa fiscal vigent i mantenim els nostres clients informats de forma periòdica de les novetats d’aquest camp.

Compliment de les Obligacions Tributaries Periòdiques

Elaborem i presentem tos tipus de liquidacions tributaries i declaracions informatives, aplicant tots els incentius i bonificacions que ens permetin optimitzar la tributació pel conjunt d’impostos directes i indirectes.

Analitzem i planifiquem les possibles operacions amb transcendència fiscal per tal d’optimitzar la tributació de cada entitat i dels seus socis.

Gestionem de forma física i informatitzada tota la documentació fiscal, mantenint-ne la custòdia durant tot el seu cicle de vida.

Assistència i Assessorament en Inspeccions Fiscals i Altres Procediments de Comprovació Tributària.

Conjuntament amb l’equip de l’àrea jurídica, assessorem, aconsellem i representem als nostres clients en procediments d’inspecció fiscal i altres procediments de comprovació tributària.

Realitzem interposicions de recursos, reclamacions econòmica-administratives, etc. amb un seguiment dels mateixos i mantenint el client informat en tot moment.

Efectuem qualsevol consulta, reclamació o gestió tributaria a les administracions públiques, complimentant i presentant  tota la documentació necessària en nom del nostre client.

 Operacions Vinculades Entre Empreses del Grup (Transfer Pricing)

Ens encarreguem de dissenyar i implantar polítiques de preus de transferència, confeccionem contractes de serveis entre les empreses i elaborem tota la documentació necessària que acompanya a les operacions vinculades.

 Racionalització de l’Estructura Corporativa

Assessorem i aconsellem en la creació de Societats Holding que permetin l’optimització fiscal dels recursos del grup d’empreses i dels seus socis.

Assessorem en l’operativa, comptabilitat i gestió fiscal del grup d’empreses, presentant les corresponents liquidacions tant a nivell individual com a nivell consolidat.

 Anàlisi i Gestió Fiscal de les Operacions de Reestructuració Empresarial

Realitzem un assessorament fiscal integral en les operacions societàries de fusió, adquisició, escissió i aportació de branques d’activitat. Apliquem quan es possible el règim especial de neutralitat fiscal.

 Auditories Fiscals (Tax Due Diligence)

Analitzem els riscos fiscals i quantifiquem les possibles contingències fiscals en operacions d’adquisició d’empreses i preses de participació.

Revisem de forma periòdica el grau de compliment de les obligacions fiscals i avaluem la situació economicofinancera de les societats.

 Assessorament Especialitzat en Operacions Immobiliàries

Assessorem i ajudem a preparar operacions de transmissió d’immobles, planifiquem la promoció immobiliària des del punt de vista fiscal i realitzem tots els tràmits per les empreses que puguin beneficiar-se del règim fiscal d’arrendament d’habitatges.

Serveis per Fundacions i Entitats Sense Ànim de Lucre

Estem especialitzats en l’estudi i aplicació dels incentius fiscals específics per aquestes entitats i vetllem pel compliment dels requisits fiscals i mercantils als que estan obligades.

Coordinem l’elaboració de convenis de col·laboració entre entitats i ordenem fiscalment les activitats de mecenatge realitzades.

 

// Contacte

// Sol·licitud d’informació