Serveis professionals / Àrea Jurídica / Dret administratiu

Dret administratiu

En l'àmbit administratiu, podem destacar:

- Assistència i intervenció en actuacions realitzades davant l’Administració local, autonòmica o estatal.

- Assessorament en matèria de contractació pública.

- Intervenció en expedients urbanístics.

- Presentació de recursos en tot tipus d’expedients administratius sancionadors o que afectin els interessos de l’empresa o la persona física.

- Assessorament en tot tipus d’expedients d’obtenció de llicències o autoritzacions administratives.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació