Serveis professionals / Àrea Jurídica / Dret Mercantil i Societari

Dret Mercantil i Societari

Dins aquesta àrea d'actuació, estem especialitzats en:

- Constitució de societats (anònimes, limitades, civils,...), redacció d’estatuts socials, càrrecs, poders.

- Creació de societats holding, operacions de reestructuració

- Compravenda d’empreses, adquisicions d’actiu i passiu i i/o accions o participacions. Due Diligence.

- Operacions d’ampliació i reducció de capital, escissió, fusió i absorció, aportacions d’actius, bescanvi de valors, dissolució i liquidació.

- Retribució de l’òrgan d’administració.

- Assistència a Juntes Generals d’accionistes i Consells d’Administració. Secretaris de Consells d’Administració.

- Redacció i negociació de tot tipus de contractes mercantils i bancaris (préstec, hipoteques, leasing, avals, fiances,...).

- Contractes d’agència comercial i de distribució

- Dret concursal: preparació i presentació d’expedients concursals.

- Empreses estrangeres, constitució de filials i sucursals.

- Reclamacions de quantitats impagades.

- Confecció de recursos. Legalització d’activitats.

- Gestions i documentació pel funcionament dels òrgans socials. Confecció i formalització dels Llibres: Llibre de socis, d’Accions Nominatives i d'Actes.

- Protecció de marques (nacionals, comunitàries i internacionals) i/o noms comercials, tramitació del registre, i protecció i registre dels drets d’autor sobre creacions o obres subjectes a la llei de propietat intel·lectual, i de noms de domini.

- Assessorament, redacció i negociació de contractes de compravenda i cessió d’ús de marques, d’explotació de drets de propietat intel·lectual.

- Assessorament, redacció i intervenció en tot tipus de contractes mercantils.

- Mediació i negociació mercantil.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació