Dret tributari

Dins aquest sector, ens especialitzem en:

- Estudi de la fiscalitat de les operacions societàries i patrimonials.

- Assistència i intervenció en les inspeccions tributàries relatives a operacions societàries, patrimonials i successions.

- Recursos en via administrativa i reclamacions económico-administratives enfront d’actuacions de l’Administració tributària i especialment liquidacions tributàries, derivades d’inspeccions, actes de comprovació i demés actes dels que en resulti una liquidació tributària.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació