// Actualitat

 

Assessoria Laboral

Els serveis que s’ofereixen estan orientats a empreses i autònoms.

 ASSESSORAMENT LABORAL

Oferim una gestió integral en tramitació i presentació de tot tipus de declaracions. Elaborem  certificats de retencions i retribucions, resums, baixes de malaltia, paternitat/maternitat i accidents de treball.

L’assessorem en tot tipus de transaccions empresarials (fusions, reorganitzacions, adquisicions)

 GESTIÓ DE NÒMINES

Confeccionem mensualment les nòmines dels treballadors la seva empresa i les enviem telemàticament, tramitem les altes i baixes a la Seguretat Social i l’assessorem en la confecció del quadre d’horari.

Gestionem la preparació i presentació dels models TC1 i TC2. Generem les liquidacions de les assegurances socials.

Gestionem la confecció de rebuts salarials per autònoms (gerents, administradors, etc.)

L’assessorem en la política retributiva de la seva empresa.

 EXPEDIENTS LABORALS

Ens encarreguem de las tramitació d’expedients de crisi i extinció de contractes de treball. Realitzem escrits disciplinaris, resolució d’expedients contradictoris, excedències, permisos i ajornaments

ESTRANGERIA

Ens encarreguem de la tramitació de permisos de treball i de residència

// Contacte

// Sol·licitud d’informació