Serveis professionals / Corredoria Assegurances / Assegurances de danys o patrimonials

Assegurances de danys o patrimonials

Dins d’aquesta categoria es troben les assegurances que tenen com a finalitat principal, reparar la pèrdua que un assegurat pot patir en el seu patrimoni com a conseqüència d’un sinistre.

Les assegurances de danys es divideixen en dos grans grups 

Assegurances de coses, destinats a indemnitzar a l’assegurat per les pèrdues materials directament sofertes en un bé del seu patrimoni.

Assegurances de responsabilitat amb la finalitat de garantir l’assegurat enfront de la responsabilitat civil en què pugui incórrer davant tercers per actes dels quals sigui responsable i protegir, així, el seu patrimoni

 Assegurança d’incendis

Les assegurances d’incendis, garanteixen a l’assegurat la indemnització en cas d’incendi dels béns determinats en la pòlissa o la reparació o reposició de les peces avariades. 

Assegurances d’automòbils

Es basa en la prestació d’indemnitzacions derivades d’accidents produïts a conseqüència de la circulació de vehicles a motor.

Per la seva importància podem destacar:

Assegurances de ciclomotors

Assegurances de motos

Assegurances de turismes

Assegurances de furgonetes

Assegurances de camions

Assegurances de vehicles industrials

Etc.

Assegurances d’enginyeria

Les assegurances d’enginyeria formen part d’un grup de modalitats de cobertura que contemplen determinats riscos derivats del funcionament, muntatge o proba de maquinaria o inherents a la construcció d’edificis i obres.

Per la seva importància podem destacar:

Assegurances de maquinaria

Assegurança decennal

Assegurança triennal

Assegurances de construcció

Assegurances de muntatge

Etc.

Assegurances de crèdit i caució

Dins d’aquest grup, hem de diferenciar les assegurances de crèdit i les assegurances de caució.

Assegurança de crèdit

Les assegurances de crèdit garanteixen a l’assegurat el pagament dels crèdits que tingui al seu favor quan es produeix la insolvència dels seus deutors. Sempre tenint en compte els límits i imports que es pactin en la pòlissa.

Assegurança de caució

En les assegurances de caució, l’assegurador s’obliga, en cas d’incompliment pel prenedor de l’assegurança de les seves obligacions, a indemnitzar a l’assegurat pels danys patrimonials soferts dins dels límits previstos. 

Assegurança de pèrdues pecuniàries diverses

En les assegurances de pèrdues pecuniàries diverses, la companyia asseguradora indemnitzarà a l’assegurat per la pèrdua del rendiment econòmic que hagués pogut assolir en un acte o activitat de no haver-se produït el sinistre descrit en el contracte. 

Assegurança de robatori

en les assegurances de robatori la companyia asseguradora indemnitzarà a l’assegurat pels danys soferts a conseqüència de la desaparició, destrucció o deteriorament dels objectes assegurats a causa d’un robatori o d’un intent de robatori.

Assegurances de transports

La companyia asseguradora es compromet al pagament de determinades indemnitzacions a conseqüència dels danys ocorreguts durant el transport de mercaderies.

Assegurances multirisc

En les assegurances multirisc, en un sol contracte es garanteix una sèrie de riscos rellevants per a l’assegurat.

Per la seva importància podem destacar entre altres.

Assegurances de la llar

Assegurances de comerç

Assegurances d’oficines i despatxos

Assegurances de comunitats de propietaris

PIMES

Assegurances de responsabilitat civil

Aquesta assegurança cobreix la responsabilitat civil extracontractual en la qual pot incórrer en virtut dels articles 1902 i següents del Codi Civil.

 CODI CIVIL   → CAPÍTOL II →  De les obligacions que neixen de culpa o negligència

 Article 1.902

El que per acció o omissió causa dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat.

Les podem classigicar en els següents grups:

Responsabilitat civil general

L’assegurança de responsabilitat civil general protegeix el patrimoni de l’assegurat en assumir, amb els límits contractuals acceptats, les indemnitzacions que li poguessin correspondre com a conseqüència dels danys causats a tercers en el desenvolupament de la seva activitat.

Responsabilitat civil professional  

L’assegurança de responsabilitat civil professional va dirigida a aquells professionals que intervenen en el procés constructiu i que exerceixen la seva activitat de manera independent, ja sigui com a persona física o jurídica.

Aquesta pòlissa cobreix les conseqüències pecuniàries que en l'exercici de l'activitat professional puguin ser exigides a l'assegurat   

Responsabilitat civil D&O

L’assegurança de responsabilitat civil D&O va dirigida als consellers, administradors i a tots els director nominats en l’empresa.

La pòlissa D&O cobreix les pèrdues i despeses de defensa que es derivin de reclamacions cobertes en la pòlissa per presumptes actes incorrectes dels alts càrrecs de l'empresa.

Responsabilitat contaminació medi ambient

La responsabilitat mediambiental es addicional a la responsabilitat civil i ve exigida per l’Administració competent per tal de garantir les despeses pels danys tant materials com personals i els perjudicis derivats de la contaminació.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació