Serveis professionals / Corredoria Assegurances / Assegurances Personals

Assegurances Personals

Les assegurances personals les dividim en tres categories:

a) Assegurances de vida risc

La característica fonamental de les assegurances de vida risc, és el pagament d'una quantitat pactada en el contracte dependent de la mort o supervivència de l'assegurat.

Mort per qualsevol causa  →  Entenem per mort per qualsevol causa, la mort natural i la sobtada

Mort natural.  La resultant d’un debilitament progressiu de les funcions vitals

Mort sobtada.  La que sobrevé d’una manera imprevista, sense manifestació morbosa prèvia.

Invalidesa absoluta i permanent.  →  A efectes d’aquesta garantia s’entén per invalidesa permanent i absoluta, la situació física irreversible provocada per accident o malaltia que impossibilita al treballador per el manteniment permanent de qualsevol relació laboral o activitat professional.

b) Assegurances de vida estalvi

En el mercat actual hi ha una gran quantitat i varietat de productes d’assegurances d’estalvi que s’organitzen segons els diferents tipus de classificació.

La jubilació ha estat, és i segurament serà un tema de preocupació creixent a nivell global. Les pensions de la Seguretat Social espanyola són més aviat baixes amb relació als salaris percebuts. La tranquil·litat que suposa aquesta etapa de la vida desperta la preocupació per mantenir l’estabilitat econòmica un cop ja s’ha deixat de treballar.

Diferents tipus per capitalitzar amb una assegurança d’estalvi

Dividim les assegurances en dos grans blocs:

 A títol Individual

Plans de Jubilació

Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic (PIES)

Plans de Pensions Individuals (PPI)

Plans de Pensions Asegurats (PPA)

Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini (SIALP)

Etc.

A títol d'empresa

Assegurança Col·lectiva d'Estalvi

Mutualitats de Previsió Social

Plans de Previsió Social Esmpresarial (PPSE)

Plans de Pensions d'Ocupació

Assegurances de Dependència

Assegurança Temporal d'Estalvi Fidelització

Etc.

Els fons d'inversió també els incloem en el grup d'assegurances d'estalvi. Els dividim en:

Fons d'inversió Garantits

Fons d'Inversio No Garantit

c) Assegurances d'accidents

Les assegurances d’accidents són aquelles que cobreixen els riscos que afecten la integritat corporal de les persones, degut a danys provocats per una causa violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat que produeixi una invalidesa o fins i tot la mort.

Les podem classificar en:

Mort per Accident

Invalidesa per Accident

Assistència sanitària per accident

d) Assegurances de salut o malatia

El Risc assegurat és la malaltia de l’assegurat (i de la seva família si es contracta una pòlissa familiar), de manera que es garanteix el pagament de certes sumes i despeses d’assistència mèdica i farmacèutica en  cas  que  es  produeixi  una  malaltia  degudament certificada pel metge i dintre de les condicions pactades.

Les assegurances de salut o malaltia les podem dividir en dos grups:

Assistència Sanitària

Les assegurances d’assistència sanitària cobreixen el risc de malaltia o accident de l’assegurat, proporcionant serveis mèdics, quirúrgics, farmacèutics i internaments en clíniques i centres assistencials, dins de les especialitats i amb els límits que figuren a la pòlissa

Subsidi per baixa laboral

Les assegurances de subsidi per baixa laboral, cobreixen una indemnització diària per incapacitat temporal total. Garanteix el pagament d’una indemnització diària durant el temps en què la persona assegurada no pugui treballar i hagi d’estar ingressada a l’hospital o guardar repòs al seu domicili (màxim 547 dies) a conseqüència de malaltia o accident.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació