Definició

Podem definir les assegurances com una Institució de caire econòmic i social que es proposa diluir entre els elements constitutius d’un grup el valor econòmic de les pèrdues que pateixen alguns dels seus membres a conseqüència d’un fet fortuït.

Una assegurança és un contracte pel qual l’Assegurador s’obliga, mitjançant el cobrament d’una prima i per al cas que es produeixi l’esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura, a indemnitzar, dins dels límits pactats, el dany produït a l’Assegurat o a satisfer un capital, una renda o altres prestacions convingudes

Per comprendre les característiques i funcionament cal entendre primer el significat que es dóna a les següents paraules.

 a.)  Quatre figures representen els intervinents en una assegurança:

Assegurador  →  És la companyia asseguradora. A canvi de cobrar una prima (cos de l’assegurança) assumeix l’obligació d’indemnitzar l’assegurat o beneficiari una determinada quantitat de diners en el cas que passi un esdeveniment (contingència) determinat.

Prenedor  →  És la persona física o jurídica que contracta l’assegurança i paga la prima.

Assegurat  →  És la persona exposada al risc cobert pel contracte d’assegurança. El risc pot recaure sobre la pròpia persona de l’assegurat, sobre els béns que aquest tingui un interès econòmic o sobre el seu patrimoni globalment considerat.

Beneficiari  →  És la persona física o jurídica que té dret a rebre la contraprestació convinguda en el contracte.

El prenedor, assegurat i beneficiari poden arribar a ser la mateixa persona o diferents persones.


b.)  Altres termes importants a tenir en compte

Pòlissa  →  És el document en el qual es plasma el contracte d’assegurança. Conté la regulació del mateix i es compon de:

Condicions Generals

Condicions Particulars

Condicions Especials

Prima  →  És el preu de l’assegurança

Suma assegurada  →  És la quantitat fixada en cadascuna de les cobertures pactades i constitueix el límit màxim d’indemnització a pagar per l’Asseguradora, en cas de produir-se la contingència o sinistre

Contingència / Sinistre  →  És l’esdeveniment previst en la pòlissa i que dóna lloc al compliment de les obligacions de l’Assegurador. La producció de la contingència o sinistre, dóna lloc a la indemnització pactada 

  

// Contacte

// Sol·licitud d’informació