Tipus d'Assegurances

Les entitats asseguradores ofereixen assegurances tan diferents com ho són els riscos que cobreixen.

En aquest apartat s'exposen breument els tipus d'assegurances més freqüents en la pràctica i les seves característiques

Assegurances personals

En les assegurances personals, l’objecte assegurat és la persona. Es protegeix l’individu davant l’ocurrència d’un esdeveniment que l’afecti directament, com pot ser la mort, la supervivència, l’alteració de la seva salut o, en algunes ocasions, la seva integritat psíquica.

Dins d’aquest apartat, també podem relacionar tota una sèrie d’assegurances d’estalvi

Assegurances de vida risc

Assegurances de vida estalvi

Assegurances d'accidents personals

Assegurances de salut o malaltia

Assegurances de dependència

Assegurances de danys o patrimonials

Dins d’aquesta categoria es troben les assegurances que tenen com a finalitat principal, reparar la pèrdua que un assegurat pot patir en el seu patrimoni com a conseqüència d’un sinistre.

Assegurances de danys o patrimonials

Assegurances d'incendis

Assegurances de responsabilitat civil

Assegurances d'automòbil

Assegurances agràries

Assegurances de pèrdues secundàries

Assegurances de robatori

Assegurances de crèdit i caució

Assegurances de transport

Assegurances d'enginyeria

Assegurances multirisc

Assegurances de prestació de serveis

En les assegurances de prestació de serveis, s’inclouen els rams de l’activitat asseguradora en els quals l’obligació de l’assegurador consisteix en la prestació d’un servei a l’assegurat; en ocasions també recull l’obligació d’atorgar una indemnització econòmica.

Entre aquestes assegurances es troben, principalment,

 Pòlisses de defensa jurídica,

Pòlisses d’assistència en viatge

Assegurances de decessos.

Etc.

// Contacte

// Sol·licitud d’informació